×

APLIKO ONLINE PËR RIINVEST

 • Banka, Financa dhe Kontabilitet - Lëndët


  Emertimi Lloji ECTS Syllabus

  Semestri 1

  EKB0007
  Shkathtësi Akademike dhe Biznesore
  O
  6 Shiko
  EKB0008
  Matematikë për Biznes
  O 9 Shiko
  EKB0012
  Mikroekonomi I
  O 9 Shiko
  EKB0011
  Business English 1 (B1)
  O 6 Shiko
  EKB0010
  Business English 1 (A2)
  O 6 Shiko  36


  Semestri 2

  EKB0009
  Makroekonomia I O 9 Shiko
  EKB0013
  Statistikë
  O 9 Shiko
  EKB0015
  E Drejta Biznesore
  O 6 Shiko
  EKB0020
  Informatikë
  O 6 Shiko  30


  Semestri 3

  EKB0017 Menaxhment
  O 9 Shiko
  EKB0018
  Marketing
  O 6 Shiko
  EKB0029
  Ndërmarrësia dhe NVM
  O 6 Shiko
  EKB0014
  Kontabiliteti
  O 9 Shiko  30


  Semestri 4

  EKB0016
  Kontabiliteti Financiar O 8 Shiko
  EKB0028
  Menaxhmenti Financiar
  O 8 Shiko
  EKB0026
  Metoda Kërkimore
  O 8 Shiko
  EKB0027
  Menaxhimi i Burimeve Njerezore
  Z 8 Shiko
  EKB0021
  Makroekonomia 2
  Z 8 Shiko
  EKB0022
  Mikroekonomia 2
  Z 8 Shiko
  EKB0032
  Shitjet dhe Promocioni
  Z 8 Shiko


  Semestri 5

  EKB0031
  Financat Publike O 9 Shiko
  EKB0019
  Biznesi ndërkombëtarë
  O 6 Shiko
  EKB0025
  Ekonomia Evropiane dhe integrimet
  O 6 Shiko
  EKB0034
  Menaxhimi i Projekteve
  O 9 Shiko


  Semestri 6

  EKB0003
  Praktikë në Banka O 6 Shiko
  EKB0035
  Kontabiliteti Menaxherial
  O 9 Shiko
  EKB0023
  Paraja dhe Bankat
  O 9 Shiko
  EKB0024
  Etika Biznesore
  Z 6 Shiko
  EKB0001
  Menaxhimi i bankave
  Z 6 Shiko
  EKB0002
  Auditimi
  Z 6 Shiko
  EKB0033
  Sociologji Ekonomike
  Z 6 Shiko

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 56

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

www.riinvest.net / info@riinvest.net

tel : 038 224 322