×

APLIKO ONLINE PËR RIINVEST

 • Mobile dhe Cloud - Lëndët


  Emertimi Lloji ECTS Syllabus

  Semestri 1

  KOMP 101
  Hyrje në Informatikë
  O
  6 Shiko
  KOMP 102
  Bazat e Programimit
  O 6 Shiko
  KOMP 103
  Arkitektura e Kompjuterëve
  O 6 Shiko
  KOMP 104
  Matematikë
  O 6 Shiko
  EKB0010
  Business English 1 (A2)
  Z 6 Shiko
  EKB0011
  Business English 1 (B1)
  Z 6 Shiko


  Semestri 2

  KOMP 201
  Algoritmet dhe Struk. e të Dhënave
  O 6 Shiko
  KOMP 202
  Teknologjia e internetit
  O 6 Shiko
  KOMP 203
  Sistemet  Operative
  O 6 Shiko
  KOMP 204
  Matematikë Diskrete
  O 6 Shiko
  KOMP 205
  Programimi me C#
  O 6 Shiko


  Semestri 3

  KOMP 301
  Bazat e te dhenave
  O 6 Shiko
  KOMP 302
  Rrjetat kompjuterike
  O 6 Shiko
  KOMP 303
  Programimi i Orientuar ne Objekte
  O 6 Shiko
  KOMP 412
  Inxhinieria softuerike
  O 6 Shiko
  KOMP 306
  Nderveprimi njeri-kompjuter
  O 6 Shiko


  Semestri 4

  KOMP 401
  Programimi në Web
  O 6 Shiko
  KOMP 403
  Sistemet e Shperndara
  O 6 Shiko
  KOMP 404
  Projekti i TI-1
  O 6 Shiko
  KOMP 601
  Menaxhim i Projekteve
  O 6 Shiko
  KOMP 406
  Sist. Operative për pajisjet mobile
  Z 6 Shiko


  Semestri 5

  KOMP 502
  Testimi i Softuerit
  O 6 Shiko
  KOMP 503
  Siguria e te Dhenave
  O 6 Shiko
  KOMP 504
  Projekti i TI-2
  O 6 Shiko
  KOMP 405
  Programimi me Java
  O 6 Shiko
  KOMP 506
  Programimi per pajisje mobile
  Z 6 Shiko


  Semestri 6

  KOMP 305
  E-Biznesi
  O 6 Shiko
  KOMP 602
  Projekti i TI-3
  O 6 Shiko
  KOMP 604
  Diploma
  O 12 Shiko
  KOMP 606
  Cloud Aplikacionet / Aplik. globale
  Z 6 Shiko

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 56

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

www.riinvest.net / info@riinvest.net

tel : 038 224 322