×

APLIKO ONLINE PËR RIINVEST

 • Specializim i menaxhmentit në agrobiznes - Lëndët


  Emertimi Lloji ECTS Syllabus

  Semestri 1

  EKM0001
  Metodat kërkimore I
  O
  3 Shiko
  EKOM104
  Ekonomiksi menaxherial
  O 7 Shiko
  EKOM103
  Teoria dhe praktika e menaxhmentit
  O 7 Shiko
  EKOM102
  Menaxhimi i burimeve njerëzore
  O 7 Shiko
  EKM0003
  Mjedisi biznesor dhe legal
  Z 6 Shiko
  EKOM105
  Komunikimi në biznesin global
  Z 6 Shiko


  Semestri 2

  EKM0005
  Financat e korporatave
  O 8 Shiko
  EKOM204
  Strategjia e korporatave
  O 8 Shiko
  EKOM202
  Menaxhimi i operacioneve
  O 8 Shiko
  EKM0002
  Menaxhimi i ndryshimeve dhe inovacioneve
  Z 6 Shiko
  EKOM305
  Biznesi ndërkombëtar
  Z 6 Shiko

  Tregjet dhe institucionet financiare
  Z 6


  Semestri 3

  EKM0004
  Metodat kërkimore II
  O 8 Shiko

  Menaxhimi i fermës
  O 7

  Menaxhimi i zinxhirit të vlerës
  O 7

  Zhvillimi rural e lokal
  O 8


  Semestri 4

  EKOT401
  Tema
  O 30 Shiko

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 56

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

www.riinvest.net / info@riinvest.net

tel : 038 224 322