Bordi është përgjegjës për mbikqyrjen e zhvillimit strategjik të Kolegjit dhe për të siguruar përdorimin efiikas të burimeve. Çështjet që kanë të bëjnë me mësimdhënien dhe çështjet akademike janë përgjegjësi e Këshillit Akademik.

Detyrat kryesore të bordit janë si vijon:

 • Aprovimi i misionit dhe vizionit të Kolegjit,
 • Aprovimi i planit biznesor, indikatorëve të performancës, buxhetit vjetor, vlerësimit të riskut,
 • Emërimi i Drejtorit Ekzekutiv
 • Përcaktimi i masave të monitorimit dhe kontrollit financiar
 • Monitorimi i performancës se institucionit kundrejt planeve dhe synimeve

Bordi ka gjithesejt 9 anëtarë:

 • 4 anëtarë të zgjedhur nga aksionarët
 • 1 anëtarë nga industria
 • 1 anëtarë nga komuniteti ndërkombëtar
 • 1 anëtar nga komuniteti shkencor
 • 1 anëtar i stafit të rregullt
 • 1 anëtar i studentëve /alumni (modelet amerikane, angleze)

Anëtarët e Bordit