Departamenti i Inxhinierisë Softuerike
Udhëheqës i Studimeve:
Ali Sahin
ali.sahin@riinvest.net
Administratore e studimeve Bachelor dhe Master:
Drenushë Murtezi-Berisha
drenusha.murtezi@riinvest.net

Departamenti i Ekonomisë
Udhëheqës i Studimeve:
Alban Hashani

Udhëheqës i Studimeve për nivelin Master
Hajdin Berisha
hajdin.berisha@riinvest.net
Udhëheqës i Studimeve për nivelin Bachelor
Endrit Pllashniku
endrit.pllashniku@riinvest.net
Administratore e studimeve Bachelor dhe Master:
Sadie Miftari
sadie.miftari@riinvest.net

Departamenti i Programeve të Staffordshire University
Udhëheqëse e Studimeve:
Diana Lekaj
diana.lekaj@riinvest.net
Administraore e studimeve Bachelor dhe MBA:
Resa Talla
resa.talla@riinvest.net

.

Adresa Kontaktuese:

E-mail: info@riinvest.net
Tel: +381 (0) 38 224 322

Mob/Viber: +377 (0) 44 772 001

Rruga: “Lidhja e Prizrenit”, Nr: 56
Prishtinë – Kosovë, 10 000