Specializimi i Menaxhmentit në Banka dhe Financa

banka_financa_master

Me përfundimin e suksesshëm të këtij programi studentët do të kenë aftësi:
• Të kuptojnë funksionimin e tregjeve financiare dhe të institucioneve financiare, për të analizuar situata të ndryshme që ndodhin në treg me qëllim të përshtatjes së atyre rrethanave me portfoliot e konsumatorëve.
• Të praktikojnë marrjen e vendimeve për investime dhe financa në një korporatë dhe të ndërtojnë inxhinieringun financiar për t’i zhvilluar organizatat.
• T’i vlerësojnë ndikimet lokale dhe globale bankare dhe të rregullatorëve financiarë në sistemet lokale bankare

Apliko Tani

START:
1st December 2015
DURATION:
2 vjet
ID:
MA_SD
CREDIT:
120 ECTS

Kohëzgjatja minimale e studimit: Dy vjet/24 muaj
Grupi i synuar: Studentë të diplomuar në nivelin Baçellor
Mënyra e studimit: I rregullt/Full-time
Numri i studentëve për klasë: 50 studentë
Numri i ECTS kredive (total dhe për vit): 120 ECTS

 

REZULTATET E PRITURA

  • Të kuptojnë funksionimin e tregjeve financiare dhe të institucioneve financiare, për të analizuar situata të ndryshme që ndodhin në treg me qëllim të përshtatjes së atyre rrethanave me portfoliot e konsumatorëve.
  • Të praktikojnë marrjen e vendimeve për investime dhe financa në një korporatë dhe të ndërtojnë inxhinieringun financiar për t’i zhvilluar organizatat.
  • T’i vlerësojnë ndikimet lokale dhe globale bankare dhe të rregullatorëve financiarë në sistemet lokale bankare.
VITI I – SEMESTRI DIMËROR
Metodat kërkimore I – [syllabusi]
Ekonomiksi menaxherial – [syllabusi]
Teoria dhe praktikat e menaxhmentit – [syllabusi]
Menaxhimi i burimeve njerëzore
VITI I – SEMESTRI VEROR
Financat e korporatave – [syllabusi]
Strategjia e korporatave – [syllabusi]
Menaxhimi i operacioneve – [syllabusi]
Lëndë zgjedhore
VITI II – SEMESTRI DIMËROR
Metodat kërkimore II – [syllabusi]
Bankat bashkëkohore –
Menaxhimi i riskut –
Menaxhimi i projekteve dhe investimeve – [syllabusi]
VITI II – SEMESTRI VEROR
Punimi i temës/disertacionit

Categories

Master Ekonomiks

Leave a Reply

Hulumtues

Pjesë e Institutit RIinvest

Ambiental

Ne ruajmë ambientin

Të akredituar

Të gjitha programet e akredituara

Inovatorë

Burim i përhershëm i ndryshimit

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 42
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
www.riinvest.net / info@riinvest.net
tel: 038 224 322

Mirë se vini në Kolegjin Riinvest. Shpresojmë se përvoja juaj në Riinvest do të shënojë kthesë në karrierën dhe në zhvillimin tuaj personal

KOLEGJI RIINVEST

Riinvest është i vetmi institucion në Kosovë që ofron studime në gjuhën shqipe dhe angleze, i themeluar nga një institut kërkimor, me staf të angazhuar në mësimdhënie dhe kërkime shkencore. Pothuaj stafi i plotë i Riinvestit është i validuar që të jap mësim në universitetet Britanike. Ne ofrojmë përkujdesje të veçantë ndaj studentëve. 80 përqind e stafit janë në dispozicion për studentë me orar të plotë Njëqindpërqind e të diplomuarve janë të punësuar dhe të gjithë studentët në programet baçellor bëjnë praktikë në vitin e tretë të studimeve. Riinvest është një vendtakim për bizneset dhe palët e interesit. Çdo muaj organizohen vizita dhe ligjërues /mysafirë nga institucione të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.
TOP