Parimi qeverisës i Riinvest balanson nevojat për menaxhim modern, ndarjen e përgjegjësive ndërmjet Bordit, Këshillit Akademik dhe Menaxhmentit akademik, administrativ-operacional dhe financiar.

Për çështjet akademike ekzistojnë dy nivele: niveli menaxherial dhe niveli i anëtarëve të Kolegjit në kuadër të Këshillit akademik dhe komiteteteve programore.