Studentja Eurita Toçilla dje ka mbrojtur temen e Masterit në Menaxhment

Studentja Eurita Toçilla dje ka mbrojtur temen e Masterit në Menaxhment

Tema: “EFEKTI I TRAJNIMEVE PËR SIGURINË NË PUNË -SEKTORI I

NDËRTIMIT”, të kandidates Eurita Toçilla , është hartuar në harmoni me kërkesat për

metodologjinë e hartimit të punimeve master; kandidatja ka përdorur literaturë bazike relevante

dhe burime të hulumtimeve empirike, sikur qe eshte anketa, ka identifikuar faktorët me rendesi te

te identifikimit të nevojave për trajnime në fushën e sigurisë në sektorin e ndërtimtarisë.

Përfundimet dhe rekomandimet e punimit janë të qëndrueshme.

 

Anëtarët e Komisionit:

1. Prof. dr. Muhamet Mustafa, kryetar

2. Prof. dr. Bujar Pira, anëtar

3. Prof. dr. Ymer Havolli, mentor

Leave a Reply