Apliko Tani
Studio Me Ne
Rezervo Nje Seancë Me Ne

Programet Bachelor

BSc Shkenca Kompjuterike – Inxhinieri Softuerike

BA Menaxhim Biznesi

BA Riinvest International

Programet Master

MSc Shkenca e të Dhënave dhe Analiza e Biznesit

MA Menaxhment

MA Administratë Publike

Shërbimi Studentor

Zyra e Mësimit

Zyra e Cilësisë

Biblioteka

The Research Department is responsible for providing services to students and departments through data collection, interpretation, and analysis. In addition, the department offers advice and encourages Riinvest College students in their participation in research, publication of scientific articles in prestigious local and international journals, as well as participation in various conferences. Riinvest College financially supports all those involved in the research process, as well as provides support through e-libraries which our college cooperates with.

This department is available to support programs, academic staff, students, industry, and community engagement.

Aktivitetet e klubeve studentore

Korrik 18th, 2022|0 Comments

Krahas angazhimit në studime, studentët tanë janë angazhuar në krijimin e klubeve studentore të cilat kanë për qëllim të promovojnë formësimin e aftësive të studentëve. Aktivitetet e klubeve studentore luajnë një rol vendimtar në përcaktimin [...]

Të drejtat e studentëve

Qershor 14th, 2022|0 Comments

Studentët kanë të drejtë: a) Të ndjekin leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tyre; b) Të përdorin mjedise në biblioteka, salla kompjuterash dhe shërbime të [...]

Angazhimi i studentëve

Qershor 6th, 2022|0 Comments

Angazhimi i studentëve në qeverisjen e arsimit të lartë dhe sigurimin e cilësisë duhet të bazohet në këto parime: · Pavarësia · Të qenit të hapur · Demokracia · Përfaqësimi · Transparenca · [...]