MA Administrata Publike

Profilet:

Në fund të programit 2-vjeçar, studentët do të kenë fituar eksperticë, si në përmbajtje ashtu edhe në aftësi llogaritëse, për të zgjidhur problemet sfiduese në shoqëritë dixhitale me mendim dhe përgjegjësi. Më konkretisht, programi i të diplomuarve do të jetë në gjendje të:

Përshkruani qasjet dhe kontekstin e udhëheqjes së sektorit publik
Demonstroni aftësi në ekzekutimin e funksioneve administrative dhe motivimin e njerëzve
Vlerësoni njerëzit dhe shfaqni cilësitë efektive të lidershipit
Shpjegoni kornizat e ndryshme të politikave, procesin e politikave dhe sistemet demokratike
Analizoni problemet e politikave; kryerja dhe vlerësimi i hulumtimit të politikave
Demonstroni një vlerësim për mënyrën se si e kaluara dhe e tashmja ndikon në zhvillimin dhe drejtimin e politikave, si dhe rëndësinë e përfshirjes së njerëzve të prekur nga politika për të marrë pjesë në proces
Përshkruani metodën shkencore/metodat e bazuara në prova dhe identifikoni burime të besueshme të dhënash për të informuar vendimmarrjen
Përdorni metodologji të përshtatshme për mbledhjen dhe analizën e të dhënave cilësore ose sasiore për të ndihmuar në marrjen e vendimeve ose zgjidhjen e problemeve
Demonstroni një frymë kërkuese që vlerëson këndvështrime të ndryshme, reflektim dhe transparencë
Përcaktoni rolin e sektorit publik në krijimin e vlerës publike
Shpjegoni se si pajtimi i vlerave, pritjeve dhe qëllimeve konkurruese ndërton besimin e publikut dhe forcon marrëdhëniet individuale dhe institucionale
Praktikoni vlerat e drejtësisë, drejtësisë, barazisë, përgjegjshmërisë, ndjeshmërisë dhe bashkëkrijimit
Njohni paragjykimet dhe mënyrat se si privilegji dhe pushteti kanë formësuar institucionet dhe rezultatet e sektorit publik
Përfshin mjete dhe strategji të ndryshme komunikimi (p.sh., raporte të shkruara, media sociale, prezantime gojore) që janë të përshtatshme për kontekstin dhe audiencën në menaxhimin e organizatave të shërbimit publik
Demonstroni kuriozitet dhe respekt për dallimet individuale dhe grupore; përpiqet të përfshijë këndvështrime të ndryshme.