Bordi i Drejtorëve
Menaxhmenti
Komisionet dhe Këshilli Akademik
Ekipi ynë
Ekipi ynë

Bordi i Drejtorëve

Bordi është përgjegjës për mbikëqyrjen e zhvillimit strategjik të kolegjit dhe për të siguruar përdorimin efikas të burimeve. Çështjet që kanë të bëjnë me mësimdhënien dhe çështjet akademike janë përgjegjësi e Këshillit Akademik.

Detyrat kryesore të bordit janë si vijon:

 • Aprovimi i misionit dhe vizionit të kolegjit

 • Aprovimi i planit biznesor, indikatorëve të performancës, buxhetit vjetor, vlerësimit të riskut
 • Emërimi i Drejtorit Ekzekutiv
 • Përcaktimi i masave të monitorimit dhe kontrollit financiar
 • Monitorimi i performancës se institucionit kundrejt planeve dhe synimeve
 • Aprovimi i rregulloreve të brendshme.

Bordi ka gjashtë (6) anëtarë:

 • 4 anëtarë të zgjedhur nga aksionarët

 • 1 anëtar nga komuniteti ndërkombëtar
 • 1 anëtar jurist.
MSc Albnora Hoti Krasniqi
MSc Albnora Hoti KrasniqiUdhëheqëse e Zyrës së Mësimit

   Menaxhmenti

Dr. Alban Hashani
Dr. Alban HashaniDekan për studime Master
Dr. Gezim Turkeshi
Dr. Gezim TurkeshiDekan për Studime Themelore
MA. Besnik Zogaj
MA. Besnik ZogajMenaxher i Zyrës së Financave
MSc. Dorina Kralani
MSc. Dorina KralaniSekretare e Përgjithshme
MSc. Malësore Gashi Rexhepi
MSc. Malësore Gashi RexhepiUdhëheqëse e zyrës së IT-së

Komisionet dhe Këshilli Akademik

Këshilli Akademik është organ i zgjedhur nga anëtarët e kolegjit Riinvest. Anëtarët e Këshillit Akademik përbëhen nga: udhëheqësit akademikë në nivel menaxherial (drejtori akademik, udhëheqësit e departamenteve/programeve), përfaqësuesit e zgjedhur nga këshillet programore, përfaqësuesit e zgjedhur të administratës, përfaqësuesit e zgjedhur të studentëve.

Këshilli Akademik mblidhet së paku dy herë në semestër dhe shqyrton:

 • Zhvillimin akademik, si zhvillimin dhe modifikimin e programeve të studimeve
 • Raportet e komiteteve programore
 • Suksesin e studentëve
 • Raportin e Zyrës për Sigurimin e Cilësisë
 • Rregulloret
 • Çështje të tjera akademike.

Këshilli Akademik ka përgjegjësi:

 • Të miratojë programet e propozuara nga njësitë akademike
 • Të përcaktojë kriteret për regjistrimin e studentëve
 • Të aprovojë standardet e mësimdhënies dhe sigurimit të cilësisë
 • Të përcaktojë kriteret dhe procedurat për thirrjet akdemike
 • Të aprovojë kalendarin akademik.

Mandati i anëtarëve të Këshillit Akademik është tri vite. Mandati i tyre fillon më 1 tetor të çdo viti.

Komisioni për Sigurimin e Cilësisë

Komisioni për Sigurimin e Cilësisë është përgjegjës për zbatimin dhe monitorimin e procedurave të vlerësimit në pajtim me statutin dhe rregulloret e institucionit. Komisioni siguron zbatimin e standardeve ndërkombëtare dhe standardeve të Agjencisë së Kosovës për Akreditim, si dhe i propozon Këshillit Akademik rekomandime përkatëse.
 
Komisioni i miraton afatet për vlerësim, e miraton përbërjen e ekipeve të vlerësimit dhe nxit kulturën e cilësisë.
Në fillim të çdo viti akademik, komisioni në takimin e parë zgjedh kryetarin/kryetaren e komisionit. Kryetari zgjedhet me shumicë votash të anëtarëve të komisionit. Detyra e tij është që të organizojë punën e komisionit.

Komisioni për Sigurimin e Cilësisë ka pesë (5) anëtarë:

 • 3 anëtarë të personelit mësimdhënës
 • 1 përfaqësues i studentëve
 • 1 përfaqësues nga zyra për studentë.

Komisioni për Sigurimin e Cilësisë ka poashtu edhe tre anëtarë ex-officio:

 • Drejtori për Çështje Akademike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar
 • Drejtori për Administratë dhe
 • Udhëheqësi i Zyrës për Sigurim të Cilësisë.

Komisioni i Etikës

Komisioni i Etikës trajton shkeljet e bëra nga ana e anëtarëve të Kolegjit në pajtim me Kodin e Mirësjelljes, kapitulli 5 dhe në përputhje me:

 1. Parimet e përgjithshme: drejtësia, respekti për të tjerët dhe përgjegjësia
 2. Të drejtat dhe obligimet e anëtarëve: liria akademike, të drejtat për qasje në dosjet personale dhe të dhënat, konflikti i interesit, mundësive të barabarta dhe kundër diskriminimit. Ky seksion është gjithashtu i harmonizuar me Ligjin e ri të Arsimit të Lartë dhe me Ligjin e Punës në fuqi.

Organogram

Ekipi ynë

MSc. Albnora Hoti Krasniqi
MSc. Albnora Hoti KrasniqiDrejtoreshë për çështje akademike
MA. Drenushë Murtezi Berisha
MA. Drenushë Murtezi BerishaUdhëheqëse e Zyrës së Karrierës / Zytare për çështje akademike
MA Malësore Gashi
MA Malësore GashiHead of IT
MA. Besnik Zogaj
MA. Besnik ZogajMenaxher i Zyrës së Financave
MSc. Dorina Kralani
MSc. Dorina KralaniSekretare e Përgjithshme
BA Shkëndie Loxha
BA Shkëndie LoxhaZyrtare për Shërbime Studentore/Asistente në Zyrën e Financave
Bonita Rexhepi
Bonita RexhepiZyrtare në zyrën e mësimit
Olisa AjvzaiStudent Services Officer
BA Rita Sekiraqa
BA Rita SekiraqaKoordinatore e Departamentit Menaxhim Biznesi/LSE