Radio RIINVEST2022-06-30T16:14:40+00:00

RadioRiinvest2022-06-30T13:26:28+00:00
Programet Master2022-03-03T12:22:10+00:00

MA Menaxhment

Profilet

Profilet

Profilet

Master Programmes2022-03-03T11:55:01+00:00

MA Management

Profiles

MSc Data Science and Business Analytics

Profiles

MA Public Administration

Profiles

Program: BA Business Management2022-03-03T08:59:51+00:00

BA Business Management

Profiles:

Are you curious to learn how the world works, how prices are set, why some countries are richer and some poorer, why some get higher and lower wages, how many job positions are available every year, so prices change, how companies are created and how much do they produce, how do banks operate, how much money circulate in the economy, how do goods circulate around the world?

If so, then you definitely have to consider economic studies at Riinvest College.

The economic issues we mentioned above are always present in our daily lives, you constantly listen to them, read about them and you are in touch with them. Through economics science, we economists try to analyze, understand, and answer or solve these questions or problems.

In the first year, our students go through general economics lessons, which create a strong foundation of economic knowledge. The most important subjects at the beginning of economics studies are: Microeconomics, Macroeconomics, Statistics and Mathematics.

The concepts studied in these four subjects will be used as a basis in all further economic and management studies.

In the second year, and especially in the third year, our students will have the opportunity to specialize in different directions, according to their wishes and interests. Our experience with economics students has shown us that they quickly embody the economic study. This is because the science of economics is a perfect combination between numbers and words, concrete problems and essays, calculations and interpretations. Our students during economics studies have the opportunity to build different models of economy and test them, but also to analyze and criticize the models built so far by different authors.

Studying economics at Riinvest College you will be able to:

 • Address local, national and international economic problems
 • Communicate complex economic issues effectively
 • Apply quantitative and qualitative methods to your research
 • Analyze macroeconomic and microeconomic problems
 • Explore and choose economic and managerial problems
Programi: MA Menaxhment2022-03-03T13:48:49+00:00

MA Menaxhment

Profilet:

Në përputhje me zhvillimet më të fundit ekonomike në vend dhe në mbarë botën, programi Master i ofruar nga Kolegji Riinvest është një program i veçantë që karakterizohet nga kurse bashkëkohore, literatura moderne, metoda moderne kërkimore, staf me përvojë ndërkombëtare, komunikim i vazhdueshëm me studentë, publikime shkencore, zhvillim projektesh, si dhe mundësi për studime jashtë vendit.

Studimet Master në Kolegjin Riinvest zgjasin dy vjet, ndërsa forma modulare e ligjëratës aplikohet gjatë gjithë studimeve.

Në këtë program dyvjeçar, jo vetëm që do të fitoni njohuri për menaxhimin e organizatave, por do të keni mundësinë të specializoheni në një nga fushat që ju interesojnë.

Gjatë gjithë këtij programi ju do të ofroni këshilla të drejtpërdrejta për bizneset, përmes detyrave dhe projekteve të Kolegjit Riinvest. Do të merrni pjesë në hulumtimin e Institutit Riinvest dhe do të krijoni një rrjet të gjerë bashkëpunimesh.

Programi Master në Menaxhim ofron studime të avancuara dhe bashkëkohore të menaxhimit, një qasje që do t’u mundësojë studentëve të aplikojnë njohuritë, aftësitë dhe metodologjitë kërkimore, si dhe strategjitë brenda organizatave bashkëkohore të biznesit.

1st Year 2nd Year

Programi: BA Menaxhim Biznesi2022-03-03T09:06:32+00:00

BA Menaxhim Biznesi

Profilet:

A jeni kureshtarë që të mësoni se si funksionon bota, si vendosen çmimet, pse disa vende janë më të pasura e disa më të varfra, pse disa marrin paga më të larta e disa më të ulëta, sa vende pune hapen në vit, pse çmimet lëvizin, si krijohen firmat dhe sa prodhojnë ato, si funksionojnë bankat, sa para qarkullojnë në ekonomi, si qarkullojnë mallrat nëpër botë?

Nëse po, atëherë ju definitivisht duhet t’i konsideroni studimet e programit Menaxhim Biznesi në Kolegjin Riinvest.

Çështjet ekonomike që i përmendëm më lart janë gjithmonë prezente në jetën tonë të përditshme, ju vazhdimisht dëgjoni për to, lexoni për to dhe jeni në kontakt me to. Përmes shkencës së ekonomisë, ne ekonomistët mundohemi t’i analizojmë, kuptojmë dhe t’u japim përgjigje apo zgjidhje këtyre pyetjeve/problemeve.

Në vitin e parë, studentët tanë kalojnë nëpër mësime gjenerale të ekonomisë, të cilat krijojnë një bazë të fortë të dijeve ekonomike. Lëndët më të rëndësishme në fillim të studimeve të ekonomisë janë: Mikroekonomia, Makroekonomia, Statistika dhe Matematika.

Konceptet e studiuara në këto katër lëndë do të shfrytëzohen si bazë në të gjitha studimet e mëtutjeshme të ekonomisë dhe menaxhimit.

Në vitin e dytë, dhe posaçërisht në vitin e tretë, studentët tanë do të kenë mundësinë të specializohen në drejtime të ndryshme, sipas dëshirës dhe interesit të tyre. Përvoja jonë me studentët e programit Menaxhim Biznesi na ka treguar se ata shpejt mishërohen me studimin e ekonomisë dhe biznesit në tërësi. Kjo për arsyen se shkenca e ekonomisë është një kombinim perfekt në mes të numrave dhe fjalëve, problemeve konkrete dhe eseve, kalkulimeve dhe interpretimeve. Gjatë studimeve, studentët tanë kanë mundësi të ndërtojnë modele të ndryshme ekonomike dhe t’i testojnë ato, por gjithashtu edhe t’i analizojnë e kritikojnë modelet e ndërtuara deri më tani nga autorë të ndryshëm.

Duke studiuar në programin Menaxhim Biznesi në Kolegjin Riinvest ju do të jeni në gjendje:

 • Të adresoni probleme ekonomike lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare
 • Të komunikoni çështje komplekse ekonomike në mënyrë efektive
 • Të aplikoni metoda kuantitative dhe kualitative në hulumtimet tuaja
 • Të analizoni probleme makroekonomike dhe mikroekonomike
 • Të hulumtoni dhe të zgjidhni probleme ekonomike e menaxheriale.
Program: MA Management2022-03-03T13:49:51+00:00

MA Management

Profiles:

 • MA Management of Financial and Information Systems

 • MA Management and Marketing

In compliance with the latest economic development in the country and worldwide, the Master program offered by Riinvest College is a special program that is characterized by contemporary courses, up to date literature, modern research methods, international experienced staff, ongoing communication with students, scientific publications, project development, as well as opportunities for studying abroad.

The Master studies at Riinvest College last two years, while the modular form of lecture is applied throughout the studies.

In this two-year program, you will not only gain knowledge about the management of organizations, but will also have the opportunity to specialize in one of the areas that interest you.

Throughout this program you will provide direct advice to businesses, through the tasks and projects of Riinvest College. You will participate in the research of the Riinvest Institute and create a wide network of collaborations.

The Master in Management program offers advanced and contemporary management studies, an approach that will enable students to apply research knowledge, skills and methodologies, as well as strategies within contemporary business organizations.

1st Year 2nd Year

Bachelor Programmes2022-03-03T09:53:00+00:00

BA Business Management

Profiles

BSc Computer Science – Software Engineering

Profiles

BSc Computer Science – Software Engineering

Profiles

Programet Bachelor2022-03-11T13:37:17+00:00

BA Business Management

Profiles

BSc Computer Science – Software Engineering

Profiles

BSc Computer Science – Software Engineering

Profiles

Faqja Kryesore2022-07-05T12:07:40+00:00

Programet Bachelor

BSc Shkenca Kompjuterike – Inxhinieri Softuerike

BA Menaxhim Biznesi

BA Riinvest International

Programet Master

MSc Shkenca e të Dhënave dhe Analiza e Biznesit

MA Menaxhment

MA Administratë Publike

Shërbimi Studentor

Zyra e Mësimit

Zyra e Cilësisë

Biblioteka

The Research Department is responsible for providing services to students and departments through data collection, interpretation, and analysis. In addition, the department offers advice and encourages Riinvest College students in their participation in research, publication of scientific articles in prestigious local and international journals, as well as participation in various conferences. Riinvest College financially supports all those involved in the research process, as well as provides support through e-libraries which our college cooperates with.

This department is available to support programs, academic staff, students, industry, and community engagement.

Student Engagement

June 6th, 2022|0 Comments

Student engagement in higher education governance and quality assurance should be based on the following principles: · Independence · Being open · Democracy · Representation · Transparency · Integrity · Students and partners [...]

Student Rights

June 6th, 2022|0 Comments

Students have the right to: a) To attend lectures, seminars and all other learning activities, organized in accordance with their status; b) To use facilities in libraries, computer rooms and other services provided to students [...]

Home2022-07-05T16:46:22+00:00

Student Services Office

Teaching Office

Quality Assurance Office

Library

The Research Department is responsible for providing services to students and departments through data collection, interpretation, and analysis. In addition, the department offers advice and encourages Riinvest College students in their participation in research, publication of scientific articles in prestigious local and international journals, as well as participation in various conferences. Riinvest College financially supports all those involved in the research process, as well as provides support through e-libraries which our college cooperates with.

This department is available to support programs, academic staff, students, industry, and community engagement.

Student Engagement

June 6th, 2022|0 Comments

Student engagement in higher education governance and quality assurance should be based on the following principles: · Independence · Being open · Democracy · Representation · Transparency · Integrity · Students and partners [...]

Student Rights

June 6th, 2022|0 Comments

Students have the right to: a) To attend lectures, seminars and all other learning activities, organized in accordance with their status; b) To use facilities in libraries, computer rooms and other services provided to students [...]

Apliko Per Transfer2022-02-25T08:31:16+00:00
Aplikoni për studime
Aplikoni për transferim

Formulari i aplikimit për studentë të transferuar – Kolegji Riinvest

Level of Study: *
Choose File
Thank you for your application. It has been sent. We will inform you shortly!
There was an error trying to send your application. Please try again later.
Apply for Transfer2022-02-28T14:50:34+00:00
Aplikoni për studime
Aplikoni për transferim

Application form for transferred students– Kolegji Riinvest

Level of Study: *
Choose File
Thank you for your application. It has been sent. We will inform you shortly!
There was an error trying to send your application. Please try again later.
Apliko Tani2022-02-24T13:31:12+00:00
Apply for studies
Apply for transfer

Application form – Riinvest College

Level of Study: *
Choose File
Thank you for your application. It has been sent. We will inform you shortly!
There was an error trying to send your application. Please try again later.
Apply Now2022-02-28T14:51:20+00:00
Apply for studies
Apply for transfer

Application form – Riinvest College

Level of Study: *
Choose File
Thank you for your application. It has been sent. We will inform you shortly!
There was an error trying to send your application. Please try again later.
Profile: MA Marrëdhënie Ndërkombëtare2022-02-25T09:24:55+00:00

MA Marrëdhënie Ndërkombëtare

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Shkenca Politike dhe Administratë Publike Obligative 6
Ekonomiks I (Makroekonomi) Obligative 5
Politika Publike Obligative 5
Menaxhimi dhe Qeverisja Publike Obligative 5
E Drejta e Administratës Publike dhe Etika Obligative 4
Transformimi Digjital në Qeveri Obligative 5

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Analiza dhe Vlerësimi i Politikave Obligative 5
Ekonomiks II (Mikroekonomi) Obligative 6
Statistikë Obligative 5
Financa Publike Obligative 4
Qeverisje Lokale dhe Dizajn Urban Obligative 5
Burime Njerëzore dhe Sjellje Organizative Obligative 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Organizatat Obligative 5
Politikat Ndërkombëtare Publike Obligative 5
Siguria Globale Obligative 6
Gjinia dhe Zhvillimi Obligative 6
Politikëbërja e BE-së Obligative 4
Teknikat e Komunikimit dhe Prezentimit Obligative 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 5
Diploma Obligative 25
Profile: MA International Affairs2022-02-24T14:11:54+00:00

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Political Science and Public Administration Mandatory 6
Economics I (Macroeconomics) Mandatory 5
Public Policy Mandatory 5
Public Management and Governance Mandatory 5
Public Administration Law and Ethics Mandatory 4
Digital Transformation in Government Mandatory 5

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Policy Analysis and Evaluation Mandatory 5
Economics II (Microeconomics) Mandatory 6
Statistics Mandatory 5
Public Finance Mandatory 4
Local Governance and Urban Design Mandatory 5
Human Resources and Organizational Behaviour Mandatory 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
International Relations and Organizations Mandatory 5
International Public Policies Mandatory 5
Global Security Mandatory 6
Gender and Development Mandatory 6
EU Policy-Making Mandatory 4
Communication and Presentation Skills Mandatory 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Research Methods Mandatory 5
Thesis Mandatory 25
Profili: MA Planifikimi Urban dhe Mjedisi2022-02-28T15:06:31+00:00

MA Planifikimi Urban dhe Mjedisi

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Shkenca Politike dhe Administratë Publike Obligative 6
Ekonomiks I (Makroekonomi) Obligative 5
Politika Publike Obligative 5
Menaxhimi dhe Qeverisja Publike Obligative 5
E Drejta e Administratës Publike dhe Etika Obligative 4
Transformimi Digjital në Qeveri Obligative 5

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Analiza dhe Vlerësimi i Politikave Obligative 5
Ekonomiks II (Mikroekonomi) Obligative 6
Statistikë Obligative 5
Financa Publike Obligative 4
Qeverisje Lokale dhe Dizajn Urban Obligative 5
Burime Njerëzore dhe Sjellje Organizative Obligative 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Gjeoinformatika Obligative 6
Planifikimi Urban Obligative 4
Zhvillimi i Qëndrueshëm Obligative 6
Politika Mjedisore dhe Menaxhmenti Obligative 6
Qytetet e Mençura dhe Sistemet e Transportit Obligative 4
Teknikat e Komunikimit dhe Prezentimit Obligative 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 5
Diploma Obligative 25
Profile: MA Urban Planning and Environment2022-02-28T15:07:02+00:00

MA Urban Planning and Environment

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Political Science and Public Administration Mandatory 6
Economics I (Macroeconomics) Mandatory 5
Public Policy Mandatory 5
Public Management and Governance Mandatory 5
Public Administration Law and Ethics Mandatory 4
Digital Transformation in Government Mandatory 5

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Policy Analysis and Evaluation Mandatory 5
Economics II (Microeconomics) Mandatory 6
Statistics Mandatory 5
Public Finance Mandatory 4
Local Governance and Urban Design Mandatory 5
Human Resources and Organizational Behaviour Mandatory 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Geoinformatics Mandatory 6
Urban Planning Mandatory 4
Sustainable Development Mandatory 6
Environmental Policy and Management Mandatory 6
Smart Cities and Transportation Systems Mandatory 4
Communication and Presentation Skills Mandatory 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Research Methods Mandatory 5
Thesis Mandatory 25
Profile: MSc Health and Environment2022-02-24T14:17:30+00:00

MSc Health and Environment

 

The Environment and Health track addresses the handling and analysis of environmental and health data with specific structures, such as spatial data or network data. It connects socially relevant data science questions with insights and techniques from natural sciences, precisely from health, medical, and environmental sciences. This track addresses students with some background and interests in demography, public health, geography, or spatial studies.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Digital Societies and Future Economies Mandatory 6
Data Science Concepts Mandatory 5
Data Science Tools Mandatory 4
Current Topics and Applications in Data Science Mandatory 5
Communication and Presentation Skills Mandatory 4
IT Law and Ethics Mandatory 6

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Digital Public Spheres Mandatory 5
Digital Business Functions and Models Mandatory 6
Text Analysis and Natural Language Processing Mandatory 5
Data Science Lab Mandatory 4
Artifical Intelligence in Business and Society Mandatory 5
Digital Transformation and Innovation Mandatory 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Geoinformatics Mandatory 6
Geoinformatics Lab Mandatory 4
Modeling and Analsis of Complex Systems Mandatory 6
Network Approaches in Biology and Medicine Mandatory 6
Elective from other concentrations Mandatory 4
Elective from other concentrations Mandatory 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Thesis Mandatory 30
Profili: MSc Shkenca e të Dhënave për Shëndetësi dhe Mjedis2022-02-28T15:15:00+00:00

MSc Shkenca e të Dhënave për Shëndetësi dhe Mjedis

 

Profili Shëndeti dhe Mjedisi trajton analizën e të dhënave mjedisore dhe shëndetësore me struktura të veçanta, të tilla si të dhënat hapësinore ose të dhënat e rrjetit. Ky drejtim lidh në mënyrë të veçantë pyetjet e rëndësishme të shkencës së të dhënave, me njohuri dhe teknika nga shkencat natyrore, me theks të veçantë nga shkencat shëndetësore, mjekësore dhe ato mjedisore. Profili Shëndeti dhe Mjedisi ka për qëllim rekrutimin e studentëve me interes në demografi, shëndetin publik, gjeografi ose studime hapësinore.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Shoqëritë Digjitale dhe Ekonomitë e së Ardhmes Obligative 6
Konceptet e Shkencës së të Dhënave Obligative 5
Mjetet e Shkencës së të Dhënave Obligative 4
Temat dhe Aplikacionet Aktuale në Shkencën e të Dhënave Obligative 5
Teknikat e Komunikimit dhe Prezentimit Obligative 4
E drejta e IT-së dhe Etika Obligative 6

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Sferat Publike të Digjitalizuara Obligative 5
Funksionet dhe Modelet e Biznesit Digjital Obligative 6
Analiza e Teksteve dhe Procesimi i Gjuhës Natyrore Obligative 5
Shkenca e të Dhënave – Lëndë Laboratorike Obligative 4
Inteligjenca Artificiale në Biznes dhe Shoqëri Obligative 5
Transformimi Digjital dhe Inovacioni Obligative 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Gjeoinformatika Obligative 6
Gjeoinformatika Laboratorike Obligative 4
Modelimi dhe Analiza e Sistemeve Komplekse Obligative 6
Qasjet e Rrjetave në Biologji dhe Mjekësi Obligative 6
Zgjedhore nga profilet dhe programet tjera Obligative 4
Zgjedhore nga profilet dhe programet tjera Obligative 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Diploma Mandatory 30
Profile: MSc Advanced Data Science2022-02-24T14:13:09+00:00

MSc Advanced Data Science

 

The Advanced Data Science track provides a deeper insight into the general application and technical details of data management along with analysis algorithms and techniques. The modules in this track require profound mathematical and computing knowledge. It allows students with a strong mathematical and computing background to dive deeper into questions on data mining, data analytics, and machine learning.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Digital Societies and Future Economies Mandatory 6
Data Science Concepts Mandatory 5
Data Science Tools Mandatory 4
Current Topics and Applications in Data Science Mandatory 5
Communication and Presentation Skills Mandatory 4
IT Law and Ethics Mandatory 6

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Digital Public Spheres Mandatory 5
Digital Business Functions and Models Mandatory 6
Text Analysis and Natural Language Processing Mandatory 5
Data Science Lab Mandatory 4
Artifical Intelligence in Business and Society Mandatory 5
Digital Transformation and Innovation Mandatory 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Data Analytics Mandatory 5
Data Mining Mandatory 5
Machine Learning Mandatory 6
Data Management with Python Mandatory 6
Elective from other concentrations Mandatory 4
Elective from other concentrations Mandatory 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Thesis Mandatory 30
Profili: MSc Shkenca e Avancuar të Dhënave2022-02-25T12:57:31+00:00

MSc Shkenca e Avancuar të Dhënave

 

Profili Shkencat e Avancuara të të Dhënave siguron një pasqyrë më të thellë në aplikimin e përgjithshëm dhe detajet teknike të menaxhimit të të dhënave, së bashku me algoritmet dhe teknikat e analizës. Modulet në këtë pjesë kërkojnë njohuri të thella matematikore dhe kompjuterike. Kjo i lejon studentët me një sfond të fortë matematikor dhe kompjuterik të koncentrohen më shumë në data mining, analizën e të dhënave dhe machine learning.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Shoqëritë Digjitale dhe Ekonomitë e së Ardhmes Obligative 6
Konceptet e Shkencës së të Dhënave Obligative 5
Mjetet e Shkencës së të Dhënave Obligative 4
Temat dhe Aplikacionet Aktuale në Shkencën e të Dhënave Obligative 5
Teknikat e Komunikimit dhe Prezentimit Obligative 4
E drejta e IT-së dhe Etika Obligative 6

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Sferat Publike të Digjitalizuara Obligative 5
Funksionet dhe Modelet e Biznesit Digjital Obligative 6
Analiza e Teksteve dhe Procesimi i Gjuhës Natyrore Obligative 5
Shkenca e të Dhënave – Lëndë Laboratorike Obligative 4
Inteligjenca Artificiale në Biznes dhe Shoqëri Obligative 5
Transformimi Digjital dhe Inovacioni Obligative 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Analiza e të Dhënave Obligative 5
Data Mining Obligative 5
Machine Learning Obligative 6
Menaxhimi i të Dhënave me Python Obligative 6
Zgjedhore nga profilet dhe programet tjera Obligative 4
Zgjedhore nga profilet dhe programet tjera Obligative 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Diploma Obligative 30
Profile: MSc Society and Business2022-02-24T14:14:52+00:00

MSc Society and Business

The Society and Business track offers an insight into a broader portfolio of data science applications in sociology and economics. It adds computational social science approaches and pressing questions on cyber criminology and future digital economies. It caters to students who want to focus on business administration, economics, political science, or sociology.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Digital Societies and Future Economies Mandatory 6
Data Science Concepts Mandatory 5
Current Topics and Applications in Data Science Mandatory 5
Communication and Presentation Skills Mandatory 4
IT Law and Ethics Mandatory 6

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Digital Public Spheres Mandatory 5
Digital Business Functions and Models Mandatory 6
Text Analysis and Natural Language Processing Mandatory 5
Data Science Lab Mandatory 4
Artifical Intelligence in Business and Society Mandatory 5
Digital Transformation and Innovation Mandatory 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Principles of Consulting Mandatory 4
Computational Science Mandatory 6
Smart Cities and Transport Concepts Mandatory 6
Sustainability Economics Mandatory 4
Cybercriminology Mandatory 6
Elective from other concentrations Mandatory 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Thesis Mandatory 30
Profili: MSc Shoqëria dhe Biznesi2022-02-24T14:14:42+00:00

MSc Society and Business

The Society and Business track offers an insight into a broader portfolio of data science applications in sociology and economics. It adds computational social science approaches and pressing questions on cyber criminology and future digital economies. It caters to students who want to focus on business administration, economics, political science, or sociology.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Digital Societies and Future Economies Mandatory 6
Data Science Concepts Mandatory 5
Current Topics and Applications in Data Science Mandatory 5
Communication and Presentation Skills Mandatory 4
IT Law and Ethics Mandatory 6

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Digital Public Spheres Mandatory 5
Digital Business Functions and Models Mandatory 6
Text Analysis and Natural Language Processing Mandatory 5
Data Science Lab Mandatory 4
Artifical Intelligence in Business and Society Mandatory 5
Digital Transformation and Innovation Mandatory 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Principles of Consulting Mandatory 4
Computational Science Mandatory 6
Smart Cities and Transport Concepts Mandatory 6
Sustainability Economics Mandatory 4
Cybercriminology Mandatory 6
Elective from other concentrations Mandatory 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Thesis Mandatory 30
Profile: MA Management of Financial and Information Systems2022-02-24T14:12:11+00:00

MA Management of Financial and Information Systems

After graduation, students will be able to:

Understand and use decision support systems, bank databases, and business intelligence to strengthen the competitive position and strategic choices of their organizations

Use the most advanced techniques in data analysis and evaluation

Manage, advise, and participate fairly and creatively in the development and implementation of information technology and to manage the flow of information within the organization.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Introduction to Research Methods Mandatory 10 Syllabus
Managerial Economics Mandatory 7 Syllabus
Modern Theories and Perspectives of Management Mandatory 7 Syllabus
The Development of Digital Innovation Mandatory 6 Syllabus
Business and Legal Environment Mandatory 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Management of Financial Systems in Corporates Mandatory 8 Syllabus
Financial Systems and Bank Functions Mandatory 8 Syllabus
Public Policy and Public Finance Management Mandatory 8 Syllabus
Information Systems for Management Elective 6 Syllabus
Business Strategies for Global Competition Elective 6 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Business Intelligence Mandatory 8 Syllabus
Data Analysis for Managers Mandatory 8 Syllabus
Research Methods Mandatory 14 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Thesis Mandatory 30
Profile: MA Menaxhimi i Sistemeve Financiare dhe Informatike2022-02-25T12:21:25+00:00

MA Menaxhimi i Sistemeve Financiare dhe Informatike

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje:

 

 • Të kuptojnë dhe përdorin sistemet e mbështetjes së vendimeve, bazat e të dhënave bankare dhe inteligjencën e biznesit për të forcuar pozicionin konkurrues dhe zgjedhjet strategjike të organizatave të tyre
 • Të përdorin teknikat më të përparuara në analizën dhe vlerësimin e të dhënave
 • Të menaxhojnë, këshillojnë dhe marrin pjesë në mënyrë të drejtë dhe kreative në zhvillimin dhe zbatimin e teknologjisë së informacionit dhe të menaxhojnë rrjedhën e informacionit brenda organizatës.

 

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Hyrje në Metoda Kërkimore Obligative 10 Syllabus
Ekonomiksi Menaxherial Obligative 7 Syllabus
Teoritë dhe Perspektivat Moderne në Menaxhment Obligative 7 Syllabus
Zhvillimi i Inovacionit Digjital Obligative 6 Syllabus
Mjedisi Biznesor dhe Legal Obligative 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhimi i Sistemeve Financiare në Korporata Obligative 8 Syllabus
Sistemet Financiare dhe Funksionet e Bankave Obligative 8 Syllabus
Menaxhimi i Politikave dhe Financave Publike Obligative 8 Syllabus
Sistemet Informatike për Menaxhment Zgjedhore 6 Syllabus
Strategjitë Biznesore për Konkurrencë Globale Zgjedhore 6 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Inteligjenca Biznesore Obligative 8 Syllabus
Analiza e të Dhënave për Menaxherë Obligative 8 Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 14 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Diploma Obligative 30
Profile: MA Management and Marketing2022-02-24T14:12:03+00:00

MA Management and Marketing

After graduation, students will be able to:

 • Know and use the theory and practices needed to select new markets and plan and develop marketing strategies
 • Apply techniques for efficient brand strategy planning by recognizing all tools and using consumer information for decision making and promotion
 • Use the main methods of market research and how to collect customer information and anticipate and identify the needs of today’s consumer and communicate them in a more innovative way.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Introduction to Research Methods Mandatory 10 Syllabus
Managerial Economics Mandatory 7 Syllabus
Modern Theories and Perspectives of Management Mandatory 7 Syllabus
The Development of Digital Innovation Mandatory 6 Syllabus
Business and Legal Environment Mandatory 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Management of Human Capital and Leadership in Business Mandatory 8 Syllabus
Project Management Mandatory 8 Syllabus
Business Strategies for Global Competition Mandatory 8 Syllabus
Public Policy and Public Finance Management Mandatory 6 Syllabus
Business Processes Management Mandatory 6 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Brand Management Mandatory 8 Syllabus
Digital Marketing and Social Media Mandatory 8 Syllabus
Research Methods Mandatory 14 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Thesis Mandatory 30
Profili: MA Menaxhment dhe Marketing2022-02-28T15:08:35+00:00

MA Menaxhment dhe Marketing

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Njihni dhe përdorni teorinë dhe praktikat e nevojshme për të zgjedhur tregje të reja dhe për të planifikuar dhe zhvilluar strategji marketingu
 • Aplikoni teknika për planifikim efikas të strategjisë së markës duke njohur të gjitha mjetet dhe duke përdorur informacionin e konsumatorit për vendimmarrje dhe promovim
 • Përdorni metodat kryesore të kërkimit të tregut dhe si të mblidhni informacionin e klientit dhe të parashikoni dhe identifikoni nevojat e konsumatorit të sotëm dhe t’i komunikoni ato në një mënyrë më inovative.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Hyrje në Metodat e Kërkimit Obligative 10 Syllabus
Ekonomia Menaxheriale Obligative 7 Syllabus
Teoritë dhe Perspektivat Moderne në Menaxhment Obligative 7 Syllabus
Zhvillimi i Inovacionit Digjital Obligative 6 Syllabus
Mjedisi Biznesor dhe Legal Obligative 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhimi i Kapitalit Njerëzor dhe Lidershipi në Biznes Obligative 8 Syllabus
Zhvillimi dhe Menaxhimi i Projekteve Obligative 8 Syllabus
Strategjitë Biznesore për Konkurrencë Globale Obligative 8 Syllabus
Menaxhimi i Politikave dhe Financave Publike Obligative 6 Syllabus
Menaxhimi i Proceseve Biznesore Obligative 6 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhimi i Brendit Obligative 8 Syllabus
Marketingu Digjital dhe Mediat Sociale Obligative 8 Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 14 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Tema e Diplomës Obligative 30
Profile: BA Banking, Finance and Accounting2022-02-24T14:08:12+00:00

BA Banking, Finance and Accounting

Banking, Finance and Accounting is designed for student preparation for career-oriented business careers and other financial, accounting, research and auditing organizations.

Given the number of local and international banks present in Kosovo, their products and services that offer customers and the tendencies to increase the capacity and quality of services to consumers, students will be able to work in these institutions. Students being familiar with regular accounting standards will be able to employ certification as internal and external auditors and auditors through certifications.

Firms that provide financial consulting services and certification firms in accounting and auditing areas will be potential institutions for graduates from this profile. The profile also familiarizes students with the techniques used in accounting, focusing on criticizing and evaluating current accounting practices and techniques, such as the appropriateness of the information to be provided to the shareholders and the efficiency of the adjustment and audit.

Why study this program at Riinvest College?

 • Qualitative studies
 • Study profiles that are harmonized with market needs in this specific field
 • High student employment rate during studies
 • Qualitative academic staff, educated in the most well-known european universities, experienced in the field of banking, finance and accounting
 • Partnerships with well-known businesses for internship and job opportunities
 • High demand regarding this study program.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Microeconomics I Mandatory 9 Syllabus
Mathematics for Business Mandatory 9 Syllabus
Business English I Mandatory 6 Syllabus
Academic Writing Mandatory 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Macroeconomics I Mandatory 9 Syllabus
Marketing Mandatory 6 Syllabus
IT for Business Mandatory 6 Syllabus
Statistics Mandatory 9 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Management Mandatory 9 Syllabus
Project Management Mandatory 6 Syllabus
Accounting Mandatory 9 Syllabus
Data Analysis for Business Decision-Making Mandatory 6 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Research Methods Mandatory 8 Syllabus
Financial Accounting Mandatory 8 Syllabus
Financial Management Mandatory 8 Syllabus
Entrepreneurship Mandatory 8 Syllabus

Semester 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Organizational Behaviour Mandatory 6 Syllabus
Bank Management Mandatory 9 Syllabus
International Business Mandatory 6 Syllabus
Ethics and Business Law Mandatory 9 Syllabus

Semester 6

Subjects Type ECTS Syllabus
Managerial Accounting Mandatory 9 Syllabus
Research Project Mandatory 9 Syllabus
Internship in Banks Mandatory 6 Syllabus
Economics of Money and Banking Elective 6 Syllabus
Introduction to Programming Elective 6 Syllabus
E-Business Elective 6
Audit Elective 6
Economic Sociology Elective 6
Bank Management Elective 6 Syllabus
Profili: BA Banka, Financa dhe Kontabilitet2022-02-25T12:36:13+00:00

BA Banka, Financa dhe Kontabilitet

Banka, Financa dhe Kontabiliteti janë krijuar për përgatitjen e studentëve për karriera biznesi të orientuara drejt karrierës dhe organizata të tjera financiare, kontabiliteti, kërkimore dhe audituese.

Duke pasur parasysh numrin e bankave vendore dhe ndërkombëtare të pranishme në Kosovë, produktet dhe shërbimet e tyre që ofrojnë klientëve dhe tendencat për të rritur kapacitetin dhe cilësinë e shërbimeve ndaj konsumatorëve, studentët do të mund të punojnë në këto institucione. Studentët duke u njohur me standardet e rregullta të kontabilitetit do të jenë në gjendje të përdorin certifikimin si auditorë dhe auditorë të brendshëm dhe të jashtëm përmes certifikimeve.

Firmat që ofrojnë shërbime konsulence financiare dhe firma certifikimi në fushat e kontabilitetit dhe auditimit do të jenë institucione potenciale për të diplomuarit e këtij profili. Profili gjithashtu i njeh studentët me teknikat e përdorura në kontabilitet, duke u fokusuar në kritikimin dhe vlerësimin e praktikave dhe teknikave aktuale të kontabilitetit, të tilla si përshtatshmëria e informacionit që duhet t’u jepet aksionerëve dhe efikasiteti i rregullimit dhe auditimit.

Pse ta studioni këtë program në Kolegjin Riinvest?

 • Studime cilësore
 • Studioni profile që janë të harmonizuara me nevojat e tregut në këtë fushë specifike
 • Shkalla e lartë e punësimit të studentëve gjatë studimeve
 • Staf akademik cilësor, i arsimuar në universitetet më të njohura europiane, me eksperiencë në fushën e bankave, financave dhe kontabilitetit.
 • Partneritete me biznese te njohura per praktike dhe mundesi pune
 • Kërkesa e lartë për këtë program studimi.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Mikroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Matematikë për Biznes Obligative 9 Syllabus
Gjuhë Angleze për Biznes I Obligative 6 Syllabus
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore obligative 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Makroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Marketing Obligative 6 Syllabus
IT për Biznes Obligative 6 Syllabus
Statistikë Obligative 9 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhment Obligative 9 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve Obligative 6 Syllabus
Kontabilitet Obligative 9 Syllabus
Analiza e të Dhënave për Vendimmarrje në Biznes Obligative 6 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 8 Syllabus
Kontabiliteti Financiar Obligative 8 Syllabus
Menaxhmenti Financiar Obligative 8 Syllabus
Ndërmarrësi Obligative 8 Syllabus

Semester 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Sjellje Organizative Obligative 6 Syllabus
Menaxhim i Bankave Obligative 9 Syllabus
Biznes Ndërkombëtar Obligative 6 Syllabus
Etika dhe e Drejta Biznesore Obligative 9 Syllabus

 

Semester 6

Subjects Type ECTS Syllabus
Kontabilitet Menaxherial Obligative 9 Syllabus
Projekt Kërkimor Obligative 9 Syllabus
Praktikë në Banka Obligative 6 Syllabus
Paraja dhe Bankat Zgjedhore 6 Syllabus
Hyrje në Programim Zgjedhore 6 Syllabus
E-Biznesi Zgjedhore 6
Auditim Zgjedhore 6
Sociologji Ekonomike Zgjedhore 6
Menaxhim i Bankave Zgjedhore 6 Syllabus
Profili: MA Politika Publike dhe Menaxhment2022-02-28T15:07:22+00:00

Profile :Politika Publike dhe Menaxhment

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Shkenca Politike dhe Administratë Publike Obligative 6
Ekonomiks I (Makroekonomi) Obligative 5
Politika Publike Obligative 5
Menaxhimi dhe Qeverisja Publike Obligative 5
E Drejta e Administratës Publike dhe Etika Obligative 4
Transformimi Digjital në Qeveri Obligative 5

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Analiza dhe Vlerësimi i Politikave Obligative 5
Ekonomiks II (Mikroekonomi) Obligative 6
Statistikë Obligative 5
Financa Publike Obligative 4
Qeverisje Lokale dhe Dizajn Urban Obligative 5
Burime Njerëzore dhe Sjellje Organizative Obligative 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Politika Publike e Krahasuar Obligative 4
Kontabiliteti i Menaxhimit Publik Obligative 6
Procesi i Politikave Publike të Kosovës Obligative 6
Shkenca e të Dhënave për Politika Publike Obligative 4
Politikëbërja e BE-së Obligative 6
Teknikat e Komunikimit dhe Prezentimit Obligative 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 5
Diploma Obligative 25
Profile: MA Public Policy and Management2022-02-28T15:07:42+00:00

Profile : MA Public Policy and Management

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Political Science and Public Administration Mandatory 6
Economics I (Macroeconomics) Mandatory 5
Public Policy Mandatory 5
Public Management and Governance Mandatory 5
Public Administration Law and Ethics Mandatory 4
Digital Transformation in Government Mandatory 5

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Policy Analysis and Evaluation Mandatory 5
Economics II (Microeconomics) Mandatory 6
Statistics Mandatory 5
Public Finance Mandatory 4
Local Governance and Urban Design Mandatory 5
Human Resources and Organizational Behaviour Mandatory 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Comparative Public Policy Mandatory 4
Public Management Accounting Mandatory 6
Kosovo Public Policy Process Mandatory 6
Data Science for Public Policy Mandatory 4
EU Policy Making Mandatory 6
Communication and Presentation Skills Mandatory 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Research Methods Mandatory 5
Thesis Mandatory 25

Profili: BSc Siguria Kibernetike2022-02-25T13:20:19+00:00

Bsc Cyber Security

Siguria Kibernetike është njëra ndër temat më të rëndësishme në informatikë dhe këtë e gjeni në Kolegjin Riinvest. Digjitalizimi në rritje i të gjitha shërbimeve informatike e ka ngritur rëndësinë që duhet t’i kushtohet sigurisë kibernetike në Kosovë. Sulmet e ndryshme ku të dhënat mund të merren pa lënë gjurmë të detektueshme, janë bërë pjesë e jetës së përgjithshme të digjitalizuar dhe dinamike. Ky profil e adreson kërkesën e tregut kosovar për të pasur kapacitete njerëzore në këtë fushë, të formësuara në arsimin e lartë.

Profili i Sigurisë Kibernetike ofron module me përmbajtje unike dhe profesionale, si konceptet bazike dhe të avancuara të Sigurisë Kibernetike, Siguria e Rrjetave, Testim, Protokole të avancuara dhe siguria e rrjetave, etj. 

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje:

 • Të dizajnojnë, testojnë dhe implementojnë teknikat e mbrojtjes nga sulmet kibernetike
 • Të bëjnë analizën e sulmeve të ndryshme kibernetike
 • Të punojnë për të gjitha llojet e organizatave me standarde më të larta për të siguruar të dhënat
 • Të testojnë sigurinë e informacioneve dhe të dhënave të ndjeshme
 • Të punojnë për të gjitha llojet e organizatave me standarde më të larta për të siguruar të dhënat
 • Të njohin dhe implementojnë metoda të ndryshme të testimit të softuerit/bazave të të dhënave dhe sigurimin e cilësisë maksimale
 • Të implementojnë standarde për të parandaluar sulmet kibernetike
 • Të testojnë sistemet para implementimit dhe zgjidhjen e problemeve gjatë dhe pas implementimit
 • Të punojnë individualisht apo të jenë pjesë e ekipit.

Semester 1

Subject Type ECTS Syllabus
Hyrje ne Informatikë
Obligative 6 Syllabus
Matematike për Shkenca Kompjuterike 1
Obligative 6 Syllabus
Arkitekturë e Komjuterëve
Obligative 6 Syllabus
Bazat e Programimit
Obligative 6 Syllabus
Gjuhë Angleze për Biznes I
Zgjedhore 6 Syllabus

Semester 2

Subject Type ECTS Syllabus
Algoritmet dhe Struktura e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Programimi në C#
Obligative 6 Syllabus
Teknologjia e Internetit
Obligative 6 Syllabus
Sistemet Operative
Obligative 6 Syllabus
Matematikë për Shkenca Kompjuterike 2
Obligative 6 Syllabus

Semester 3

Subject Type ECTS Syllabus
Bazat e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Rrjetat Kompjuterike
Obligative 6 Syllabus
Programimi i Orientuar në Objekte
Obligative 6 Syllabus
Inxhinieria Softuerike
Obligative 6 Syllabus
Siguria e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus

Semester 4

Subject Type ECTS Syllabus
Programimi në Web
Obligative 6 Syllabus
Sistemet e Shpërndara
Obligative 6 Syllabus
Projekti i TI-së 1
Obligative 6 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve
Obligative 6 Syllabus
Hyrje në Sigurinë Kibernetike
Zgjedhore 6 Syllabus

Semester 5

Subject Type ECTS Syllabus
Programimi në JAVA
Obligative 6 Syllabus
Testimi i Softuerit
Obligative 6 Syllabus
Projekti i TI-së 2
Obligative 6 Syllabus
Siguria e Rrjeteve
Zgjedhore 6 Syllabus
Ndërmarrësia Digjitale
Zgjedhore 6 Syllabus

Semester 6

Subject Type ECTS Syllabus
Projekti i TI-së 3
Obligative 6 Syllabus
Hyrje në Inteligjencë Artificiale
Obligative 6 Syllabus
Protokolet e Avancuara dhe Siguria e Rrjeteve
Zgjedhore 6
Diploma
Obligative 12
Profile: BSc Cyber Security2022-02-24T14:09:12+00:00

Bsc Cyber Security

Semester 1

Subject Type ECTS Syllabus
Introduction to Informatics
Mandatory 6 Syllabus
Mathematics for Computer Science 1
Mandatory 6 Syllabus
Computer Architecture
Mandatory 6 Syllabus
Fundamentals of Programming
Mandatory 6 Syllabus
Business English I
Elective 6 Syllabus

Semester 2

Subject Type ECTS Syllabus
Algorithms and Data Structures
Mandatory 6 Syllabus
Programming in C#
Mandatory 6 Syllabus
Internet Technology
Mandatory 6 Syllabus
Operating Systems
Mandatory 6 Syllabus
Mathematics for Computer Science 2
Mandatory 6 Syllabus

Semester 3

Subject Type ECTS Syllabus
Introduction to Database
Mandatory 6 Syllabus
Computer Networks
Mandatory 6 Syllabus
Object Oriented Programming
Mandatory 6 Syllabus
Software Engineering
Mandatory 6 Syllabus
Data Security
Mandatory 6 Syllabus

Semester 4

Subject Type ECTS Syllabus
Web Programming
Mandatory 6 Syllabus
Distributed Systems
Mandatory 6 Syllabus
IT Project 1
Mandatory 6 Syllabus
Project Management
Mandatory 6 Syllabus
Introduction to Cyber Security
Elective 6 Syllabus

Semester 5

Subject Type ECTS Syllabus
Programming in JAVA
Mandatory 6 Syllabus
Software Testing
Mandatory 6 Syllabus
IT Project 2
Mandatory 6 Syllabus
Network Security
Elective 6 Syllabus
Digital Entrepreneurship
Elective 6 Syllabus

Semester 6

Subject Type ECTS Syllabus
IT Project 3
Mandatory 6 Syllabus
Introduction to Artificial Intelligence
Mandatory 6 Syllabus
Advanced Protocols and Network Security
Elective 6
Thesis
Mandatory 12

Profili: BSc Ekonomi dhe Politikë2022-02-28T15:19:06+00:00

Profile : BSc Economics and Politics

Në vitet e ardhshme Kosova do të përballet me sfida masive socio-ekonomike dhe politike. Mirëqenia e brezave të rinj ndikohet negativisht nga infrastruktura e dobët, sistemi i korruptuar, varfëria, pabarazia, papunësia dhe sistemi i dobët shëndetësor dhe arsimor. Kosova ka nevojë për një gjeneratë të mendjeve të ndritura që mund të sjellin zgjidhje efektive për këto sfida dhe do të frymëzonin ndryshime për avancimin e shoqërisë kosovare.

Diploma Bachelor i Shkencave në Ekonomi dhe Politikë e ofruar nga UoL me drejtim akademik nga LSE kombinon dy fusha thelbësore që krijojnë bazën kritike mbi të cilën funksionon shoqëria. Në këtë program studentët ndjekin gjysmën e lëndëve ekonomike dhe gjysmën tjetër në politikë. Ata janë të ekspozuar ndaj analizave të thella të fenomeneve të ndryshme politike dhe ekonomike të cilat vazhdojnë të ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve në mbarë botën. Duke vepruar kështu, studentët mësojnë për sinergjinë ndërmjet politikës, politikës publike dhe ekonomisë dhe ata që përfundojnë studimet, marrin një përvojë të pasur studimore duke i bërë ata intelektualisht të aftë për t’u angazhuar në mënyrë efikase në formësimin e shoqërisë kosovare sipas praktikave më të mira evropiane dhe botërore. Për shembull, disa nga temat e trajtuara në kurset e këtij programi janë: teoritë politike, preferencat politike dhe sjellja e votimit, partitë politike dhe sistemet zgjedhore, institucionet politike, demokracia dhe demokratizimi, performanca ekonomike dhe shpenzimet publike, analiza politike dhe zgjedhja publike, politika krahasuese, mikroekonomia, politika makroekonomike, ekonometria, ekonomia e punës, ekonomia ndërkombëtare, etj. Duke ndjekur këto kurse, studentët do të mësojnë të demonstrojnë njohuri dhe aftësi në zbatimin e arsyetimit ekonomik në analizën e një game të gjerë çështjesh të politikave dhe të fitojnë një kuptim të detajuar dhe kritik të debateve kryesore teorike në fushën e ekonomisë dhe politikës. Në përgjithësi, LSE konsiderohet të jetë shtëpia e mendimtarëve ekonomikë dhe politikë duke ofruar në këtë mënyrë një mundësi unike për të rinjtë e Kosovës që dëshirojnë të formësojnë të ardhmen e tyre në përputhje me vlerat perëndimore.

Ky program i dalluar akademik sipas sistemit arsimor britanik i lejon studentët të përfundojnë diplomën e tyre bachelor brenda tre viteve në krahasim me sistemet e tjera arsimore që zgjasin katër vjet. Një diplomë bachelor tre vjeçare jo vetëm që përkthehet në kosto më të ulëta, por në të njëjtën kohë lejon specializimin në krahasim me një orientim më të përgjithshëm me specializim të vogël në një fushë specifike që lë jashtë temave të rëndësishme të nevojshme për një karrierë në biznes dhe në qeveri. Për më tepër, diploma ofrohet në Gjuhën Angleze, duke e bërë atë më konkurruese me ato që ofrohen në gjuhën shqipe në Ekonomi ose Shkenca Politike si diploma të veçanta. Megjithë avantazhet në mësimin e gjuhës angleze dhe aplikimin e teknikave moderne të të mësuarit dhe teknologjive novatore, programi BSc Ekonomi dhe Politikë i zhvilluar nga akademikët e LSE jep akses në materiale dhe informacion ekskluziv dhe rrit shanset për t’u bërë i përshtatshëm për tregun e punës dhe udhëheqjen e qeverisë. .

Me pak fjalë, një program i specializuar si BSc në Ekonomi dhe Politikë i lejon studentët të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë në një kohë më të shkurtër, me cilësi më të mirë dhe tarifa të përballueshme dhe t’i përgatisin ata për një karrierë në fushat e ekonomisë, politikës, qeverisë dhe konsulencës. dhe hyrje në një program Master në këtë fushë kudo në botë.

Profile: BSc Economics and Politics2022-02-24T14:10:27+00:00

Profile : BSc Economics and Politics

In the coming years Kosovo will face massive socio-economic and political challenges. The wellbeing of the young generations is negatively influenced by the poor infrastructure, corrupt system, poverty, inequality, unemployment, and poor healthcare and education system. Kosovo needs a generation of bright minds which could bring effective solutions to these challenges and would inspire changes for the advancement of the Kosovan society.

The Bachelor of Science degree in Economics and Politics offered by UoL with academic direction from the LSE combines two crucial fields that create the critical foundation upon which the society functions. In this programme students attend half of the courses in economics and the other half in politics. They are exposed to in-depth analyses of various political and economic phenomena which continue to influence the well-being of the citizens all over the world. In doing so, students learn about the synergy between politics, public policy and economics and those who complete studies, get a rich study experience making them intellectually fit to engage efficiently in shaping Kosovo society according to best European and World practices. For example, some of the topics covered in the courses of this programme are: political theories, political preferences and voting behaviour, political parties and electoral systems, political institutions, democracy and democratisation, economic performance and public spending, political analysis and public choice, comparative politics, microeconomics, macroeconomic policies, econometrics, labour economics, international economics, and so on. By attending these courses, students will learn to demonstrate knowledge and skills in applying economic reasoning to the analysis of a wide range of policy issues, and gain a detailed and critical understanding of the main theoretical debates in the field of economics and politics. All in all, LSE is considered to be the home of economic and political thinkers offering in this way a unique opportunity for the youth of Kosovo who wish to shape their own future in line with the western values.

This distinguished academic program under the British education system allows students to complete their bachelor’s degree within three years compared to other education systems that last four years. A three year bachelor degree not only translates in lower costs, but at the same time allows specialisation in comparison to a more general orientation with minor specialisation in a specific field which leave out important topics needed for a career in business and government. Furthermore, the degree is offered in English Language, making it more competitive with those offered in Albanian language in Economics or Political Science as separate degrees. Despite advantages in learning in English Language and applying modern learning techniques and innovative Technologies, the BSc Economics and Politics programme developed by LSE academics gives access to exclusive materials and information and increases the chances of becoming the right fit for the labour market and the government leadership.

In a nutshell, a specialized programme such as BSc in Economics and Politics allows undergraduates to develop the skills and knowledge in shorter time, with better quality and affordable fees and prepare them for a career in the areas of economics, policy, government, and consultancy and entry to a Master’s programme in this field everywhere in the world.

Profili: BSc Shkenca e të Dhënave dhe Analiza e Biznesit2022-02-28T15:21:59+00:00

Profile : BSc Shkenca e të Dhënave dhe Analiza e Biznesit

Vitet e fundit, Big Data ka qenë një nga temat më të përfolura në botën e biznesit dhe teknologjisë, prandaj profesioni i Data Scientist është shumë i kërkuar në Kosovë dhe më gjerë. Të dhënat kanë aq shumë potencial saqë janë quajtur “karburanti i ekonomisë dixhitale” – duke aluduar në mundësinë që të dhënat mund të drejtojnë të ardhmen tonë. Analiza e të dhënave mundëson një mënyrë krejtësisht të re të zgjidhjeve teknologjike. Ne shohim ndryshimet më të dukshme në Inteligjencën Artificiale dhe Mësimin e Makinerisë. Për më tepër, thjeshtimi, mbledhja, strukturimi dhe analizimi i të dhënave informon vendimmarrjen e biznesit. Prandaj të dhënat dhe informacioni janë bërë burimet kryesore për industri të ndryshme. Me rritjen e dixhitalizimit, ka shumë mundësi të reja që mund të kenë qenë përtej imagjinatës sonë dhjetë apo pesëmbëdhjetë vjet më parë.

Ndërsa bota po drejtohet gjithnjë e më shumë nga të dhënat, aftësitë analitike do të jenë shumë të kërkuara në të gjitha industritë. Si lider në iniciativat që formësojnë sistemin arsimor në Kosovë dhe ndihmojnë të rinjtë, Riinvest International ka lidhur një marrëveshje me Universitetin e Londrës (UoL) dhe London School of | Ekonomia dhe Shkenca Politike (LSE) për të ofruar programin bachelor të shkencës BSc. Data Science and Business Analytics, i vetmi në rajon dhe Evropë si dhe BSc bachelor i shkencave Ekonomi dhe Politikë.

Diploma Bachelor i Shkencës në Shkencën e të Dhënave dhe Analitikën e Biznesit e ofruar nga UoL me drejtim akademik nga LSE kombinon dy fusha të rëndësishme të teknologjisë dhe teknikave matematikore dhe statistikore për të analizuar të dhënat që identifikojnë çështjet që janë të rëndësishme për performancën e biznesit. Në këtë program studentët ndjekin gjysmën e kurseve në IT dhe gjysmën tjetër në matematikë, statistikë dhe studime biznesi. Ata do të përfshihen në analizën e thellë të të dhënave nga industri të ndryshme që janë kritike për mirëqenien e kompanive. Studentët do të fitojnë një përvojë të pasur studimore duke qenë intelektualisht të gatshëm për t’u angazhuar në mënyrë efektive në formësimin dixhital të shoqërisë kosovare në përputhje me praktikat më të mira evropiane dhe botërore. Për shembull, disa nga temat e mbuluara në lëndët e këtij programi janë: Programimi i shkencës së të dhënave, biznesi dhe menaxhimi në një kontekst global, analiza e biznesit, modelimi i projektuar dhe projektuar, metoda statistikore për kërkimin e tregut, mësimi i makinerive dhe më shumë.

E veçanta e kësaj fushe është se mund të aplikohet në industri të ndryshme. Rrjedhimisht, një i diplomuar në këtë fushë, mund të punojë në sektorin publik dhe privat në financa, marketing, mjekësi, farmaceutikë, teknologji e shumë të tjera.

Profile: BSc Data Science and Business Analytics2022-02-24T14:15:57+00:00

Profile : BSc Data Science and Business Analytics

In recent years, Big Data has been one of the most talked about topics in the business and technology world, which is why the Data Scientist profession is very much in demand in Kosovo and beyond. Data has so much potential that it has been dubbed the “fuel of the digital economy” – alluding to the possibility that data can drive our future. Data analytics enables a whole new way of technological solutions. We see the most noticeable changes in Artificial Intelligence and Machine Learning. Moreover, simplifying, collecting, structuring and analyzing data informs business decision making. Therefore data and information have become the main sources for various industries. With the rise of digitalization, there are many new opportunities that may have been beyond our imagination ten or fifteen years ago.

As the world is becoming increasingly data driven, analytical skills will be highly sought after in all industries. As a leader in initiatives that shape the education system in Kosovo and help young people, Riinvest International has entered into an agreement with the University of London (UoL) and the London School of | Economics and Political Science (LSE) to offer the BSc bachelor of science program. Data Science and Business Analytics, the only one in the region and Europe as well as BSc bachelor of science Economics and Politics.

The Bachelor of Science degree in Data Science and Business Analytics offered by UoL with academic direction from LSE combines two important areas of mathematical and statistical technology and techniques to analyze data that identify issues that are important for business performance. In this program, students attend half of the courses in IT and the other half in mathematics, statistics and business studies. They will be involved in in-depth data analysis from various industries that are critical to the well-being of companies. Students will gain a rich study experience by being intellectually ready to engage effectively in the digital shaping of Kosovo society in line with European and world best practices. For example, some of the topics covered in this program’s subjects are: Data science programming, business and management in a global context, business analysis, projected and designed modeling, statistical methods for market research, machine learning and more.

The peculiarity of this field is that it can be applied in various industries. Consequently, a graduate in this field, can work in the public and private sectors in finance, marketing, medicine, pharmaceuticals, technology and much more.

Profili: BA Menaxhment dhe Marketing2022-02-25T13:39:16+00:00

BA Menaxhment dhe Marketing

 

Profili i Menaxhimit dhe Marketingut synon të përgatisë studentët për pozicione menaxheriale dhe marketingu në një gamë të gjerë organizatash dhe firmash. Ky profil ofron mundësi që studentët të njihen me metodat dhe strategjitë më bashkëkohore të marketingut, publicitetit dhe promovimit të produkteve dhe shërbimeve dhe marrëdhënieve me klientët.

Studentët duke u njohur me rolet e menaxherëve, llojet, funksionet dhe rëndësinë e menaxhimit efektiv, si dhe metodat dhe strategjitë e marketingut për firmat në tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare, do të kenë mundësi të punësohen në biznese private dhe institucione publike. Ata gjithashtu zhvillojnë aftësitë e tyre sipërmarrëse dhe janë në gjendje të krijojnë dhe zhvillojnë biznese dhe të gjenerojnë vetëpunësim.

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Kuptoni natyrën e bizneseve dhe organizatave të tjera në kontekstin lokal dhe global
 • Kuptoni dhe zbatoni funksionet kryesore menaxheriale brenda organizatës
 • Analizoni nevojat e biznesit, punëtorëve dhe konsumatorëve duke përdorur metoda, teknika dhe qasje ndërvepruese
 • Identifikoni metodat dhe teknologjitë më moderne që përdorin organizatat në marketingun e produkteve dhe shërbimeve të tyre
 • Formuloni strategji efektive marketingu për organizatat
 • Identifikoni mundësitë për zhvillimin e biznesit nga zhvillimi i idesë deri tek zbatimi përmes zhvillimit të planit të biznesit
 • Bëni kërkime dhe analiza të tregut për vendimmarrje menaxheriale në përputhje me kërkesën e tregut dhe mjedisin e biznesit
 • Kuptoni, analizoni, interpretoni dhe përdorni raportet financiare dhe buxhetore për vendimmarrje efektive.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Mikroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Matematikë për Biznes Obligative 9 Syllabus
Gjuhë Angleze për Biznes I Obligative 6 Syllabus
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore Obligative 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Makroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Marketing Obligative 9 Syllabus
IT për Biznes Obligative 6 Syllabus
Statistikë Obligative 9 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhment Obligative 9 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve Obligative 6 Syllabus
Kontabilitet Obligative 9 Syllabus
Analiza e të Dhënave për Vendimmarrje në Biznes Obligative 6 Syllabus

 

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 8 Syllabus
Menaxhimi dhe Zhvillimi i Burimeve Njerëzore Obligative 8 Syllabus
Menaxhim i Brendit dhe Komunikimi Obligative 8 Syllabus
Ndërmarrësi Zgjedhore 6 Syllabus

Semester 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Sjellje Organizative Obligative 6 Syllabus
Sjellja e Konsumatorëve dhe Marrëdhëniet me Klientë Obligative 9 Syllabus
Biznes Ndërkombëtar Obligative 6 Syllabus
Etika dhe e Drejta Biznesore Obligative 9 Syllabus

Semester 6

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhimi Strategjik Obligative 9 Syllabus
Praktikë në Korporata Obligative 9 Syllabus
Paraja dhe Bankat Obligative 6 Syllabus
Hyrje në Programim Zgjedhore 6 Syllabus
E-Biznesi Zgjedhore 6
Auditim Zgjedhore 6
Sociologji Ekonomike Zgjedhore 6
Menaxhim i Bankave Zgjedhore 6 Syllabus
Projekt Kërkimor Obligative  9 Syllabus
Profile: BA Management and Marketing2022-02-24T14:08:42+00:00

BA Management and Marketing

 

Management and Marketing Profile is intended to prepare students for managerial and marketing positions in a wide range of organizations and firms. This profile provides opportunities for students to get acquainted with the most contemporary methods and strategies of marketing, publicity and product and service promotion and customer relationships.

Students being familiar with the roles of managers, types, functions and importance of effective management, as well as marketing methods and strategies for firms in the domestic and international markets, will have the opportunity to be employed in private businesses and public institutions. They also develop their entrepreneurial skills and be able to create and develop businesses and generate self-employment.

After graduation, students will be able to:

 • Understand the nature of businesses and other organizations in the local and global context
 • Understand and implement key managerial functions within the organization
 • Analyze the needs of business, workers and consumers using methods, techniques and interactive approaches
 • Identify the most modern methods and technologies that organizations use in marketing their products and services
 • Formulate effective marketing strategies for organizations
 • Identify opportunities for business development from idea development to implementation through business plan development
 • Do market research and analysis for managerial decision-making in accordance with market demand and business environment
 • Understand, analyze, interpret and use financial and budget reports for effective decision making.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Microeconomics I Mandatory 9 Syllabus
Mathematics for Business Mandatory 9 Syllabus
Business English I Mandatory 6 Syllabus
Academic Writing Mandatory 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Macroeconomics Mandatory 9 Syllabus
Marketing Mandatory 9 Syllabus
IT for Business Mandatory 6 Syllabus
Statistics Mandatory 9 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Management Mandatory 9 Syllabus
Project Management Mandatory 6 Syllabus
Accounting Mandatory 9 Syllabus
Data Analysis for Business Decision-Making Mandatory 6 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Research Methods Mandatory 8 Syllabus
Human Resources Management Mandatory 8 Syllabus
Brand Management and Communication Mandatory 8 Syllabus
Entrepreneurship Elective 6 Syllabus

Semester 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Organizational Behaviour Mandatory 6 Syllabus
Consumer Behaviour and Customer Relationships Mandatory 9 Syllabus
International Business Mandatory 6 Syllabus
Ethics and Business Law Mandatory 9 Syllabus

Semester 6

Subjects Type ECTS Syllabus
Strategic Management Mandatory 9 Syllabus
Corporate Internship Mandatory 9 Syllabus
Economics of Money and Banking Mandatory 6 Syllabus
Introduction to Programming Elective 6 Syllabus
E-Business Elective 6
Audit Elective 6
Economic Sociology Elective 6
Bank Management Elective 6 Syllabus
Research Project Mandatory  9 Syllabus
Profile : BSc Programimi për Pajisje Mobile dhe Cloud2022-02-28T15:16:22+00:00

Bsc Programimi për Pajisje Mobile dhe Cloud

Duke i përcjellë trendet aktuale në zhvillimin e teknologjisë informative vërehet një ekspansion i dukshëm i pajisjeve mobile. Këto pajisje kanë krijuar realitete të reja, të cilat karakterizohen me kërkesa globale e lokale për sisteme aplikative. Pos nevojës për njohuri dhe shkathtësi nga Inxhinieria Softuerike, e cila është bazë e të gjitha studimeve në Shkencat Kompjuterike, qëndron konstatimi për nevojën për specializim në lëminë e programimit për pajisje mobile dhe sistemet cloud.

Një pjesë gjithnjë më e madhe e industrisë po zhvillon ose po përcjellë shërbimet e tyre edhe në pajisje mobile, me ç’rast është paraqitur kërkesë e shtuar për ekspertë të zhvillimit dhe bartjes së aplikacionit për pajisjet mobile. Në anën tjetër, sistemet e bazuara në konceptet cloud po shtohen nga dita në ditë. Mundësia e krijimit të aplikacioneve cilësore, të cilat po i kursejnë konsumatorët nga problemet e administrimit, mirëmbajtjes së harduerit e softuerit po bëhen gjithnjë e më atraktive.

Me profilin Programimi për pajisje mobile dhe Cloud, Kolegji Riinvest ofron nënspecializim në drejtim të Inxhinierisë Softuerike për programim dhe zhvillim të aplikacioneve për pajisje mobile në platforma të ndryshme siç janë: WindowsPhone, Android, iOS, etj. Përveç kësaj, studentët do të aftësohen edhe në zhvillimin e aplikacioneve për adaptimin e sistemeve ekzistuese nga ueb dhe desktop në ato mobile. Gjithashtu, studentët do të njoftohen me sistemet cloud, si ndërtohen dhe si zhvillohen ato.

Studentët këtu do të mund të specializohen duke ndjekur ligjëratat dhe njëkohësisht duke zhvilluar projekte reale nga jeta e përditshme, në 50% të lëndëve. Lëndët unike janë: Sistemet Operative për Pajisjet Mobile, Programimi për Pajisjet Mobile dhe Aplikacionet Globale për Cloud. Për më tepër, në lëndët Projekti TI-1, 2 e 3, projektet do të fokusohen në aplikacionet mobile.

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje:

 • Ti kuptojnë, vlerësojnë dhe aplikojnë teknikat dhe metodat për ti zgjidhur problemet e ndryshme nga menaxhimi deri te zhvillimi i proceseve të ndryshme informatike

 • Të kodojnë programe të ndryshme duke përdorur gjuhë programuese dhe teknika të ndryshme
 • Të dizajnojnë arkitekturë ueb – pajisje mobile duke testuar korrektësinë e shfrytëzimit
 • Të zhvillojnë softuerë për sisteme interaktive të sigurta
 • Të punojnë individualisht apo të jenë pjesë e ekipit.

Semestri 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Hyrje në Informatikë
Obligative 6 Syllabus
Matematikë për Shkenca Kompjuterike 1
Obligative 6 Syllabus
Arkitekturë Kompjuterëve
Obligative 6 Syllabus
Bazat e Programmimit
Obligative 6 Syllabus
Business English I
Zgjedhore 6 Syllabus

Semestri 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Algoritmet dhe struktura e të dhënave
Obligative 6 Syllabus
Programimi në C#
Obligative 6 Syllabus
Teknologjia e Internetit
Obligative 6 Syllabus
Sistemet Operative
Obligative 6 Syllabus
Matematike për Shkenca Kompjuterike 2
Obligative 6 Syllabus

Semestri 3

Subjects Type ECTS Syllabus
bazat e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Rrjetat Kompjuterike
Obligative 6 Syllabus
Programmi i Orientuar ne Objekte
Obligative 6 Syllabus
Inxhinjeria Softuerike
Obligative 6 Syllabus
Siguria e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus

Semestri 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Programimi në Web
Obligative 6 Syllabus
Sistemet e shpërndara
Obligative 6 Syllabus
Projekti i IT-së 1
Obligative 6 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve
Obligative 6 Syllabus
Sistemet Operative për Paisjet Mobile
Zgjedhore 6 Syllabus

Semestri 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Programimi në JAVA
Obligative 6 Syllabus
Testimi i Softuerit
Obligative 6 Syllabus
Projekti i TI-së 2
Obligative 6 Syllabus
Programimi për Paisje Mobile
Zgjedhore 6 Syllabus
Ndërmarrësia Digjitale
Zgjedhore 6 Syllabus

Semestri 6

Subjects Column 2 Column 3 Column 4
Projekti IT-së 3
Obligative
6 Syllabus
Hyrje në Inteligjencë Artificiale
Obligative
6 Syllabus
Aplikacionet Cloud-Globale
    Zgjedhore 6 Syllabus
Diploma
Obligative
12
Profile: Bsc Moblie Programming And Cloud2022-02-28T15:17:00+00:00

Bsc Mobile Programming And Cloud

Following the current trends in the development of information technology, a noticeable expansion of mobile devices is noted. These devices have created new realities, which are characterized by global and local demand for application systems. In addition to the need for knowledge and skills from Software Engineering, which is the basis of all studies in Computer Science, there is the perception of the need for specialization in the field of programming for mobile devices and cloud systems. The increasingly large part of the industry is developing or following up their services on mobile devices, where an added demand for development experts and mobile apps has been introduced. On the other hand, systems based on cloud concepts are increasing day by day. The ability to create quality applications that are saving customers from management, hardware and software maintenance are becoming more and more attractive.

With the Programming Profile in Mobile and Cloud Applications, Riinvest offers sub-specialization in Software Engineering for programming and developing mobile application applications on various platforms such as WindowsPhone, Android, iOS, etc. In addition, students will be able to develop applications for adapting existing systems from the web and desktop to mobile ones. Students will also be familiar with cloud systems, how they are built and how they are developed

Students here will be able to specialize by passing lectures and developing real-life projects from everyday life by 50% of subjects. The unique subjects are: Operating Systems for Mobile Devices, Mobile Device Programming, and Global Cloud Applications. Also in the TI-1, 2 and 3 Project cases, the focus of the projects will be on mobile applications.

After graduation, students will be able to:

 • Understand, evaluate and apply techniques and methods to solve different problems from management to the development of various IT processes
 • Coding of different programs using programming languages and various techniques
 • Design Web architecture – mobile devices by testing the correctness of use
 • Software development for secure interactive systems
 • Work individually or be part of the team.

Semestri 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Introduction to Informatics
Mandatory 6 Syllabus
Mathematics for Computer Science 1
Mandatory 6 Syllabus
Computer Architecture
Mandatory 6 Syllabus
Fundamentals of Programming
Mandatory 6 Syllabus
Business English I
Elective 6 Syllabus

Semestri 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Algorithms and Data Structures
Mandatory 6 Syllabus
Programming in C#
Mandatory 6 Syllabus
Internet Technology
Mandatory 6 Syllabus
Operating Systems
Mandatory 6 Syllabus
Mathematics for Computer Science 2
Mandatory 6 Syllabus

Semestri 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Introduction to Database
Mandatory 6 Syllabus
Computer Networks
Mandatory 6 Syllabus
Object Oriented Programming
Mandatory 6 Syllabus
Software Engineering
Mandatory 6 Syllabus
Data Security
Mandatory 6 Syllabus

Semestri 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Web Programming
Mandatory 6 Syllabus
Distributed Systems
Mandatory 6 Syllabus
IT Project 1
Mandatory 6 Syllabus
Project Management
Mandatory 6 Syllabus
Operating Systems for Mobile Devices
Elective 6 Syllabus

Semestri 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Programming in JAVA
Mandatory 6 Syllabus
Software Testing
Mandatory 6 Syllabus
IT Project 2
Mandatory 6 Syllabus
Programming for Mobile Devices
Elective 6 Syllabus
Digital Entrepreneurship
Elective 6 Syllabus

Semestri 6

Subjects Column 2 Column 3 Column 4
IT Project 3
Mandatory
6 Syllabus
Introduction to Artificial Intelligence
Mandatory
6 Syllabus
Global Cloud Applications
Elective 6 Syllabus
Thesis
Mandatory
12

Profili: BA Analizë Ekonomike për Biznes2022-02-25T12:27:51+00:00

BA Analize Ekonomike për Biznes

Analiza Ekonomike për Biznes është një profil i bazuar në njohuri të ekonomisë dhe institucioneve ekonomike. Duke pasur parasysh nivelin aktual të papunësisë në Kosovë, rrethanat e zhvillimit dhe stagnimit ekonomik, investimet e huaja, remitancat nga diaspora, bilanci negativ tregtar për shkak të eksporteve të vogla, problemet e kompanive për të njohur, analizuar mjedisin e biznesit dhe planifikimin e bizneseve e bëjnë këtë profil. me rëndësi të veçantë dhe të dallueshme nga ajo që ofrojnë institucionet tjera të arsimit të lartë në Kosovë.

Përveç trajnimeve specifike, ky profil zhvillon edhe aftësi njohëse dhe të transferueshme. Brenda këtij profili zhvillohen të dyja llojet e aftësive si dhe të menduarit abstrakt, analiza kritike, sinteza, përmbledhjet dhe vlerësimet, si dhe planifikimi dhe menaxhimi i orës së mësimit; aftësitë kërkimore, zgjidhjet e detyrave, komunikimi dhe prezantimi ndërveprues, puna në grup dhe aftësitë psiko-motorike (siç janë aftësitë IT).

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Analizoni performancën ekonomike dhe treguesit ekonomikë, vlerësoni se si funksionojnë tregjet, si shpërndahen burimet ekonomike dhe se si ato mund të dështojnë të funksionojnë siç duhet
 • Të kuptojë problemet specifike zhvillimore të Kosovës, burimet dhe potencialet e saj dhe marrëdhëniet ekonomike me vendet e tjera
 • Analizoni mjedisin ekonomik lokal dhe global
 • Analizoni dukuritë sociale në kontekstin e marrëdhënies së tyre me rezultatet ekonomike
 • Përdorni analiza të sakta grafike dhe statistikore për të demonstruar efektet e ndryshimeve të rëndësishme në rezultatet ekonomike
 • Kuptimi i teknikës dhe performancës së kërkimit në ekonomi dhe biznes që mund të çojë në projekte kërkimore
 • Identifikoni dhe vlerësoni në mënyrë kritike çështjet etike në biznese dhe mjedisin ligjor të biznesit për të kuptuar dhe gjykuar implikimet për zhvillimin e bizneseve, komunitetit dhe vendit në përgjithësi.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Mikroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Matematikë për Biznes Obligative 9 Syllabus
Gjuhë Angleze për Biznes I Obligative 6 Syllabus
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore Obligative 6 Syllabus

 

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Makroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Marketing Obligative 6 Syllabus
IT për Biznes Obligative 6 Syllabus
Statistikë Obligative 9 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhment Obligative 9 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve Obligative 6 Syllabus
Kontabilitet Obligative 9 Syllabus
Analiza e të Dhënave për Vendimmarrje në Biznes Obligative 6 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 8 Syllabus
Mikroekonomi II Obligative 8 Syllabus
Ekonomiksi i Punës Obligative 8 Syllabus
Ndërmarrësi Obligative 6 Syllabus

Semester 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Macroeconomics II Mandatory 6 Syllabus
Public Policy Mandatory 9 Syllabus
International Business Mandatory 6 Syllabus
Ethics and Business Law Mandatory 9 Syllabus

Semester 6

Subjects Type ECTS Syllabus
Econometrics Mandatory 9 Syllabus
Research Project Mandatory 9 Syllabus
Internship at Riinvest Institute Mandatory 6 Syllabus
Economics of Money and Banking Elective 6 Syllabus
Introduction to Programming Elective 6 Syllabus
E-Business Elective 6
Audit Elective 6
Economic Sociology Elective 6
Bank Management Elective 6 Syllabus
Profile: BA Economic Analysis for Business2022-02-24T14:08:26+00:00

BA Economic Analysis for Business

Economic Analysis for Business is a knowledge-based profile of the economy and economic institutions. Given the current level of unemployment in Kosovo, the circumstances of economic development and stagnation, foreign investments, diaspora remittances, the negative balance of trade due to small exports, the problems of companies to recognize, analyze the business environment and plan businesses make this profile of particular importance and distinct from what other higher education institutions in Kosovo offer.

In addition to specific training, this profile also develops cognitive and transferable skills. Both types of skills are developed within this profile as well as abstract thinking, critical analysis, synthesis, summaries and assessments, as well as planning and managing the lesson; research capabilities, task solutions, interactive communication and presentation, group work and psycho-motor skills (such as IT skills).

After graduation, students will be able to:

 • Analyze economic performance and economic indicators, assess how markets work, how economic resources are allocated, and how they can fail to function properly
 • Understand specific developmental problems of Kosovo, its resources and potentials and its economic relations with other countries
 • Analyze the local and global economic environment
 • Analyze social phenomena in the context of their relationship with economic outcomes
 • Use accurate graphical and statistical analysis in order to demonstrate the effects of significant change in economic results
 • Understanding the technique and the performance of research in economics and business which can lead to research projects
 • Identify and critically evaluate ethical issues in businesses and the business legal environment in order to understand and judge the implications for the development of businesses, the community and the country in general.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Microeconomics 1 Mandatory 9 Syllabus
Mathematics for Business Mandatory 9 Syllabus
Business English I Mandatory 6 Syllabus
Academic Writing Mandatory 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Macroeconomics I Mandatory 9 Syllabus
Marketing Mandatory 6 Syllabus
IT for Business Mandatory 6 Syllabus
Statistics Mandatory 9 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Management Mandatory 9 Syllabus
Project Management Mandatory 6 Syllabus
Accounting Mandatory 9 Syllabus
Data Analysis for Business Decision-Making Mandatory 6 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Research Methods Mandatory 8 Syllabus
Microeconomics II Mandatory 8 Syllabus
Labor Economics Mandatory 8 Syllabus
Entrepreneurship Mandatory 6 Syllabus

Semester 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Macroeconomics II Mandatory 6 Syllabus
Public Policy Mandatory 9 Syllabus
International Business Mandatory 6 Syllabus
Ethics and Business Law Mandatory 9 Syllabus

Semester 6

Subjects Type ECTS Syllabus
Econometrics Mandatory 9 Syllabus
Research Project Mandatory 9 Syllabus
Internship at Riinvest Institute Mandatory 6 Syllabus
Economics of Money and Banking Elective 6 Syllabus
Introduction to Programming Elective 6 Syllabus
E-Business Elective 6
Audit Elective 6
Economic Sociology Elective 6
Bank Management Elective 6 Syllabus
Profile: BSc Database and Network Management2022-02-24T14:16:52+00:00

Increasing the level of quality and quantity of information services has increased the importance of networks and their management. These services provide fast and secure networking to knowledgeable and skilled staff.

Network Management Profile of Computer Science – Software Engineering offers a sub-specialization program in network management. Students will develop some specific modules within the courses, such as: Network Design, Network Building, Configuration, Protection, Performance Analysis, and Network Management. Students from the programming aspect will mainly concentrate on writing network evaluation programs that analyze and come to conclusions for its improvement. In addition to the aforementioned modules, in TI-1, 2 and 3 Project Materials, network-focused projects can be developed.

Within the TI-1 Project, students develop a group appraisal of the group’s choice in consultation and teacher approval. In the TI-2 Project module, students develop a wider application, which includes elements from web application. In the TI-3 Project module, students will implement all aspects of creating technical documentation according to international standards from the perspective of the customer, beneficiaries, developers and supervisors.

After graduation, students will be able to:

 • Design, develop, test, implement and administer the database of any platform
 • Analyze customer requirements and develop data resources to store and retrieve critical information in the shortest possible time
 • Evaluate databases and oversee modification of existing database software
 • Work for all types of organizations with the highest standards to provide data
 • Recognize and implement various software / database testing methods and ensure maximum quality
 • Recognize, evaluate and use programming languages ​​to enable the development, testing of various information systems
 • To know, understand and apply algorithms and data structures to enable the most successful realization of different networks
 • Design, implement, maintain networks and data communication systems, including LANs, WANs, extranets, and intranets
 • Test systems before implementation and troubleshoot during and after implementation
 • Work individually or be part of a team.
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Introduction to Informatics
Mandatory 6 Syllabus
Mathematics for Computer Science 1
Mandatory 6 Syllabus
Computer Architecture
Mandatory 6 Syllabus
Fundamentals of Programming
Mandatory 6 Syllabus
Business English I
Elective 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Algorithms and Data Structures
Mandatory 6 Syllabus
Programming in C#
Mandatory 6 Syllabus
Internet Technology
Mandatory 6 Syllabus
Operating Systems
Mandatory 6 Syllabus
Mathematics for Computer Science 2
Mandatory 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Introduction to Database
Mandatory 6 Syllabus
Computer Networks
Mandatory 6 Syllabus
Object Oriented Programming
Mandatory 6 Syllabus
Software Engineering
Mandatory 6 Syllabus
Data Security
Mandatory 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Web Programming
Mandatory 6 Syllabus
Distributed Systems
Mandatory 6 Syllabus
IT Project 1
Mandatory 6 Syllabus
Project Management
Mandatory 6 Syllabus
Network Management
Elective 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Software Testing
Mandatory 6 Syllabus
IT Project 2
Mandatory 6 Syllabus
Network Design
Mandatory 6
Network Security
Elective 6 Syllabus
Digital Entrepreneurship
Elective 6 Syllabus
Subject Type ECTS Syllabus
Introduction to Artificial Intelligence
Mandatory 6 Syllabus
Advanced SQL
Elective 6
Data Warehouse and Data Mining
Elective 6
Thesis
Mandatory 12

Profili: BSc Menaxhimi i Rrjeteve dhe Bazave të të Dhënave2022-02-25T13:51:24+00:00

Profili:BSc Menaxhimi i Rrjeteve dhe Bazave të të Dhënave

Me ngritjen e nivelit të shërbimeve informatike është ngritur nevoja për specialistë të menaxhimit të bazave të të dhënave dhe rrjeteve. Ky profil është konceptuar si nënspecializim i profilit bazik Inxhinieria Softuerike, që është bazë e të gjitha studimeve në shkencat kompjuterike. Nga analiza e vërejtjeve të komunitetit të TIK, është e dukshme kërkesa për specializim të proceseve dhe shkathtësive të administrimit dhe njohjes më të detajuar të bazave të të dhënave. Edhe komuniteti i ndërmarrjeve zhvilluese të softuerëve shpreh interes për njohuri më specialistike pikërisht në dizajnimin dhe realizimin e bazave të të dhënave.

Në anën tjetër, menaxhimi i rrjeteve përfshin disa module specifike në kuadër të lëndëve, siç janë: Dizajnimi i Rrjeteve, Ndërtimi i Rrjeteve, Konfigurimi i Rrjeteve, mbrojtja, analiza e performancës si dhe menaxhimi i rrjetit. Studentët nga aspekti i programimit kryesisht do të koncentrohen në shkrimin e programeve për evaluimin e rrjetit, si dhe do të analizojnë dhe nxjerrin përfundime për përmirësimin e tij. Përveç moduleve të përmendura, në lëndët Projekti TI-1, 2 dhe 3, do të mund të zhvillohen projekte nga industria me fokus në rrjete.

Gjithashtu, studenti thellohet më në detaje në strukturat, procedurat, konceptet dhe administrimin e sistemeve të bazave të të dhënave. Ata do të njoftohen me konceptet e Data Warehousing, Big Data, “Cube” dhe Data Mining.

Modulet si Advanced SQL, administrator i bazës së të dhënave si dhe Data warehouse & Data Mining, janë koncepte të cilat e bëjnë një inxhinier të aftë që të thellohet më detajisht në zgjidhjen e problemeve komplekse nga aspekti i bazës së të dhënave. Gjithashtu, zhvillimi i projekteve në lëndët Projekti TI-1, 2 e 3 do të fokusohet kryesisht kah baza e të dhënave.

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje:

 • Të dizajnojnë, zhvillojnë, testojnë, implementojnë dhe administrojnë bazën e të dhënave të cilësdo platformë
 • T’i analizojnë kërkesat e klientit dhe të zhvillojnë resurse të të dhënave për të ruajtur dhe nxjerrë informatat kritike në kohën më të shkurtër
 • Të vlerësojnë baza të të dhënave dhe mbikëqyrin modifikimin e softuerit ekzistues të bazës së të dhënave
 • Të punojnë për të gjitha llojet e organizatave me standarde më të larta për të siguruar të dhënat
 • Të njohin dhe implementojnë metoda të ndryshme të testimit të softuerit/bazave të të dhënave dhe sigurimin e cilësisë maksimale
 • Të njohin, vlerësojnë dhe përdorin gjuhë programore për të mundësuar zhvillimin, testimin e sistemeve të ndryshme informatike
 • Të njohin, kuptojnë dhe aplikojnë algoritmet dhe strukturat e të dhënave për të mundësuar realizimin më të suksesshëm të rrjeteve të ndryshme
 • Të dizajnojnë, implementojnë, mirëmbajnë rrjetet dhe sistemet e komunikimit të të dhënave, duke përfshirë edhe rrjetet LAN, WAN, extranet-et dhe intranet-et
 • T’i testojnë sistemet para implementimit dhe zgjidhjen e problemeve gjatë dhe pas implementimit
 • Të punojnë individualisht apo të jenë pjesë e ekipit.
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Hyrje në Informatikë
Obligative 6 Syllabus
Matematikë për Shkenca Kompjuterike 1
Obligative 6 Syllabus
Arkitekturë e Kompjuterëve
Obligative 6 Syllabus
Bazat e Programimit
Obligative 6 Syllabus
Gjuhë Angleze për Biznes I
Zgjedhore 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Algoritmet dhe Struktura e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Programimi në C#
Obligative 6 Syllabus
Teknologjia e Internetit
Obligative 6 Syllabus
Sistemet Operative
Obligative 6 Syllabus
Matematikë për Shkenca Kompjuterike 2
Obligative 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Algoritmet dhe Struktura e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Programimi në C#
Obligative 6 Syllabus
Programimi i Orientuar në Objekte
Obligative 6 Syllabus
Inxhinieria Softuerike
Obligative 6 Syllabus
Siguria e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Programimi në Web
Obligative 6 Syllabus
Sistemet e Shpërndara
Obligative 6 Syllabus
Projekti i TI-së 1
Obligative 6 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve
Obligative 6 Syllabus
Menaxhimi i Rrjeteve
Zgjedhore 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Testimi i Softuerit
Obligative 6 Syllabus
Projekti i TI-së 2
Obligative 6 Syllabus
Dizajni i Rrjeteve
Obligative 6
Siguria e Rrjeteve
Zgjedhore 6 Syllabus
Ndërmarrësia Digjitale
Zgjedhore 6 Syllabus
Subject Type ECTS Syllabus
Hyrje në Inteligjencë Artificiale
Obligative 6 Syllabus
Bazat dhe SQL i Avancuar
Zgjedhore 6
Data Warehouse and Data Mining
Zgjedhore 6
Diploma
Obligative 12
Kontakto2022-02-28T14:53:49+00:00
Contact2022-02-28T14:54:17+00:00
Programi: MA Administratë Publike2022-02-25T12:47:38+00:00

MA Administratë Publike

Profilet:

 • MA Planifikimi Urban dhe Mjedisi (more…)

  Program: MA Public Administration2022-02-28T15:08:06+00:00

  MA Administrata Publike

  Profilet:

 • MA Urbanistikë dhe Mjedis
  (more…)

  Programi: MSc Shkenca e të Dhënave dhe Analiza e Biznesit2022-02-28T15:11:48+00:00

  MSc Shkenca e të Dhënave dhe Analiza e Biznesit

  Profilet:

  Në fund të programit dy vjeçar të studimeve , studentët do të fitojnë eksperiencën si në përmbajtje nga pjesa teorike, ashtu edhe në aftësitë kompjuterike, për të zgjidhur problemet sfiduese të botës digjitale vëmendshëm dhe përgjegjshëm.  Më specifikisht, përmes këtij programi do të jeni në gjendje të:

   • Identifikoni, analizoni, interpretoni, dhe vlerësoni në mënyrë kritike (p.sh. të biznesit, ekonomik, dhe politik) shkaqet dhe pasojat sociale të transformimit digjital të shoqërisë.
   • Në formë akademike të pasqyroni, dhe vlerësoni implikimet ligjore dhe etike që përfshijnë privatësinë, shkëmbimin e të dhënave, marrjen e vendimeve në formë algoritme, dhe modele të reja biznesi në sektorë të ndryshëm të digjitalizuar.
   • Kombinoni konceptet e shkencë së të dhënave, dhe i vendosni ato në praktikë duke zhvilluar dhe projektuar aplikime moderne.
   • Zhvilloni zgjidhje shkencore dhe profesionale për problemet sociale, ekologjike, ekonomike, shëndetësore, shkencore, dhe politike.
   • Në mënyrë kreative dhe bindëse zgjidhni problemet e zbatimit të hulumtimit.
   • Mësoni programimin dhe zbatimin në të paktën në njërën nga gjuhët programuese sic janë (R ose Python), dhe fitoni të paktën aftësitë bazike në tjetrën.
   • Përdorni metodat moderne të gjurmimit të të dhënave digjitale nga interneti dhe burime të tjera.
   • Administroni në formë efikase dhe të sigurtë të dhënat nga rrjetet sociale dhe biznesi.
   • Me kujdes zgjedhni, përshtatni, dhe potencialisht zhvilloni modele statistikore për “big data”.
   • Komandoni me përpikmëri aftësitë analitike, kritike dhe sintetizoni aftësitë sasiore për të modeluar dhe interpretuar rezultatet shkencore për të kryer parashikime të duhura, dhe për të nxjerrë përfundime dhe intervenuar për problemet sociale dhe të biznesit.
   • Aplikoni shkrim inovativ, komunikim, teknika të prezentimit, dhe mjetet e vizualizimit të teknologjisë së fundit, për të arritur në mënyrë efektive dhe bindëse tek audienca shkencore dhe joshkencore.
   • Përdorni në mënyrë eficiente dhe efektive materialet online dhe fizike, për të rritur aftësitë e vetë-mësimit dhe menaxhimit të kohës, për të rritur eksperiencën profesionale dhe për të qëndruar sa më të informuar në një fushë që po zhvillohet me shpejtësi tejet të madhe.
   • Funksiononi mirë në një mjedis ndërkombëtar dhe të larmishëm pune, duke iu përmbajtur dhe mbrojtur standardeve etike, shkencore, dhe profesionale.
   • Rrituni personalisht që të bëheni hulumtues, udhëheqës, dhe bashkëpunëtor i përgjegjshëm, i zgjuar, dhe fleksibil, dhe filloni një karrierë ambicioze, akademike, biznesore, apo karrierë profesionale në fushat digjitale në rritje.

   working environment by adhering to and defending ethical, scientific, and professional standards.

  • Grow personally to become a responsible, smart, and resilient researcher, leader, and collaborator and take up an ambitious academic, business, or professional career in thriving digital domains.
  Program: MSc Data Science and Business Analytics2022-02-24T14:13:20+00:00

  MSc Shkenca e të Dhënave dhe Analiza e Biznesit

  Profilet:

  Në fund të programit 2-vjeçar, studentët do të kenë fituar eksperiencë, si në përmbajtje ashtu edhe në aftësi llogaritëse, për të zgjidhur problemet sfiduese në shoqëritë dixhitale me mendim dhe përgjegjësi. Më konkretisht, programi i të diplomuarve do të jetë në gjendje të:

  • Identifikoni, analizoni, interpretoni dhe vlerësoni në mënyrë kritike shkaqet dhe pasojat sociale (p.sh., të biznesit, ekonomik dhe politik) të transformimit dixhital të shoqërive.
  • Reflektoni dhe vlerësoni në mënyrë akademike implikimet ligjore dhe etike që lidhen me privatësinë, ndarjen e të dhënave, vendimmarrjen algoritmike dhe modelet e reja të biznesit në sektorë të ndryshëm të dixhitalizuar.
  • Kombinoni konceptet e shkencës së të dhënave dhe zbatoni ato në praktikë duke zhvilluar dhe dizajnuar aplikacione moderne.
  • Zhvilloni zgjidhje shkencore dhe profesionale për problemet sociale, ekologjike, ekonomike, shëndetësore, shkencore dhe politike.
  • Zgjidhini në mënyrë krijuese dhe bindëse problemet e zbatimit të kërkimit.
  • Mësoni programimin dhe zbatimin në të paktën një gjuhë kompjuterike (R ose Python) dhe fitoni të paktën aftësitë themelore në tjetrën.
  • Përdorni metoda moderne të nxjerrjes së të dhënave dixhitale nga interneti dhe burime të tjera.
  • Menaxhoni në mënyrë efikase dhe të sigurt të dhënat e mediave sociale dhe të biznesit.
  • Zgjedhni, përshtatni dhe zhvilloni potencialisht modele statistikore për “të dhëna të mëdha”.
  • Komandoni në mënyrë të hollësishme aftësitë sasiore analitike, kritike dhe sintetizuese për të modeluar dhe interpretuar saktë rezultatet shkencore, për të bërë parashikime të vlefshme dhe për të nxjerrë përfundime dhe ndërhyrje të menduara për problemet urgjente sociale dhe të biznesit.
  • Aplikoni teknika novatore të shkrimit, komunikimit, prezantimit dhe mjeteve moderne të vizualizimit për të arritur në mënyrë efektive dhe bindëse për audiencën shkencore dhe joshkencore.
  • Përdorni në mënyrë efikase dhe efektive materialet online dhe offline për të rritur aftësitë e vetë-mësimit dhe menaxhimit të kohës për të mprehur ekspertizën profesionale dhe për të qëndruar të përditësuar në një fushë shkencore që po zhvillohet me shpejtësi.
  • Funksiononi mirë në një mjedis pune ndërkombëtar dhe të larmishëm duke respektuar dhe mbrojtur standardet etike, shkencore dhe profesionale.
  • Rriteni personalisht për t’u bërë një studiues, udhëheqës dhe bashkëpunëtor i përgjegjshëm, i zgjuar dhe elastik dhe për të marrë një karrierë ambicioze akademike, biznesi ose profesionale në domenet dixhitale të lulëzuara.
  Programi:Riinvest International2022-03-03T08:59:12+00:00

  Riinvest International

  Profilet:

  Riinvest International është një njësi akademike e cila ofron programe ndërkombëtare të klasit botëror përmes marrëveshjeve me Universitetin e Londrës me drejtim akademik nga London School of Economics and Political Sciences.

  Programet që ofrohen përmes Riinvest International janë BSc. Ekonomia dhe Politika dhe BSc Data Science and Business Analytics.

  Riinvest International është pjesë e rrjetit të 118 institucioneve që ofron në nivel global këto programe prestigjioze dhe është i vetmi institucion që ofron diploma që mbulojnë Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

  Studimi në programet e Universitetit të Londrës me drejtim akademik nga London School of Economics and Political Science në Kolegjin Riinvest është një mundësi unike për studentët në Kosovë që të fitojnë një kualifikim prestigjioz në MB. Kjo mundësi është gjithashtu e disponueshme për të gjithë studentët që vijnë nga rajonet e tjera jashtë Kosovës dhe që dëshirojnë të studiojnë këtu.

  1st Year  
  2nd Year  
  3rd Year -Shkenca e të Dhënave dhe Analiza e Biznesit 3rd Year – Ekonomia dhe Politika
  Program: Riinvest International -English2022-03-03T08:59:21+00:00

  Riinvest International

  Profile:

  Riinvest International is an academic unit which offers world class international programmes through agreements with the University of London with academic direction from The London School of Economics and Political Science.

  The programmes being offered through Riinvest International are BSc. Economics and Politics and BSc Data Science and Business Analytics.

  Riinvest International is part of the 118 institutions network globally offering these prestigious programmes and it is the only institution offering the degrees covering Kosovo, North Macedonia and Albania.

  Studying at University of London programmes with academic direction from London School of Economics and Political Science at Riinvest College is a unique opportunity for students in Kosovo to earn a prestigious UK qualification. This opportunity is also available for all students that come from other regions outside Kosovo and who wish to study here.

  1st Year
  2nd Year
  3rd Year – Data Science and Business Analytics 3rd Year – Economics and Politics

  Programi: BSc Shkenca Kompjuterike – Inxhinieri Softuerike2022-02-25T12:52:17+00:00

  BSc Shkenca Kompjuterike – Inxhinieri Softuerike

  Profilet:

  Programi i Shkencave Kompjuterike në Kolegjin Riinvest ofron studime me cilësi të lartë për të ndërtuar ekspertë në Inxhinierinë Softuerike në mënyrë që të plotësojnë nevojat e tregut, me kapacitete për të konkurruar globalisht.

  Të gjitha profilet janë të dizajnuara në përputhshmëri të plotë dhe të drejtpërdrejtë me programin. Studentët e të gjitha profileve, në vitin e parë mësojnë lëndët e njëjta, ndërsa në vitin e dytë, në semestrin e katërt fillon profilizimi, varësisht nga përcaktimi personal i studentëve. Këtë vit ofrohen lëndët nga profilet përcaktuese që pastaj në vitin e tretë studentët edhe më tej të kenë mundësinë të thellohen dhe specializohen në profilet e tyre.

  Me përfundimin e këtij programi, studentët mund t’i vazhdojnë studimet Master në Kolegjin Riinvest ose në institucionet tjera vendore apo ndërkombëtare.

  Viti 1 – Gr 1A Viti 1 – Gr 1B Viti 1 – Gr 1C
  Viti 2 – Gr 1A Viti 2 – Gr 1B Viti 2 – Gr 2
  Viti 3 – Siguria Kibernetike Viti 3 – Programimi per Pajisje Mobile dhe Cloud Viti 3 – Menaxhimi i Rrjeteve dhe Bazave te te Dhenave
  Program: BSc Computer Science – Software Engineering2022-02-24T14:09:02+00:00

  BSc Computer Science – Software Engineering

  Profile:

  The Computer Science Program at Riinvest College provides high quality studies to build experts in Software Engineering in order to meet market needs, with capacities to compete globally.

  This program is divided into three very modern and up to date specializations. Starting from the fourth semester, students are given the opportunity to choose the profile that is most suitable for them depending on their career and professional development. The Computer Science program has been training students in three different specializations such as: Mobile Programming and Cloud, Database & Network Management, and Cyber Security.

  Experts emerging from Riinvest College are employable and ready to deal with design and management issues, without requiring further education by the hiring company. The academic and pedagogical process supports and nurtures universal values of creativity, critical thinking and innovation, tolerance, high ethics and integrity; academic freedom; partnership and transparency towards stakeholders, institutions and the public.

  Upon completion of this program, students can continue with their Master studies at Riinvest College or other local or international institutions.

  1st Year – Gr 1A 1st Year – Gr 1B 1st Year – Gr 1C
  2nd Year – Gr 1A 2nd Year – Gr 1B 2nd Year – Gr 2
  3rd Year – Cyber Security 3rd Year – Mobile Programming and Cloud 3rd Year – Database and Network Management

  Library2022-02-24T14:12:43+00:00

  Library

  The main mission of the library is to provide and develop qualitative resources, services and environment to support learning, teaching and research at Riinvest College.

  Riinvest College Library “Ekrem Beqiri” is located in college premises, which provides students with the necessary space for independent reading and research. The library is equipped with an optimal fund of titles from advanced scientific and academic literature, including all related fields of study. In the library you will find books, scientific journals, research reports, students’ thesis and other necessary academic materials that help the students in their studies at our college. The electronic libraries at Riinvest College provide students with access to worldwide electronic libraries and databases, which facilitate student research work. Online databases are used only in the Riinvest College premises.

  Regarding this matter, Riinvest College has contractual agreements with these online libraries:

  • JStor
  • LSE & UoL Library
  • Database – Riinvest Institute

  Working hours of the Library are:

  Monday to Friday 09:00 – 20:00

  Saturday 09:00 – 17:00

  The main aim of the Library is to:

  • Provide training for all students and staff on how to access the online libraries and related tasks
  • Provide access to research data conducted for students
  • Have a sufficient fund of books that will support learning and teaching processes
  • Establish collaborations with other private and public libraries.

  Access to the library: Every student at Riinvest College is provided with an ID which allows access to the physical and electronic library. You must ensure you have your ID with you before you can access the library.

  All students, teaching and administrative staff of Riinvest College can borrow the material for usage outside our premises. Nevertheless, below you may find some of the rules for borrowing a reading material:

  • The book can be borrowed for a period of 14 days maximum;
  • The book can only be borrowed by using student ID card (the latter remains in the library);
  • To extend the deadline, the borrowed book must be brought to the library, the deadline is not extended by e-mail, telephone or any other electronic form;
  • The borrowed material, which is returned to the library must be presented to the responsible person in the library;
  • Magazines, newspapers, reference books (dictionaries, encyclopedias, etc.) cannot be borrowed.

  Our Team

  BA Bletina Lepaja
  BA Bletina LepajaStudent Officer

  Biblioteka2022-02-25T08:37:10+00:00

  Bibloteka

  Misioni kryesor i bibliotekës është të ofrojë dhe zhvillojë burime, shërbime dhe mjedis cilësor për të mbështetur mësimin, mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në Kolegjin Riinvest.

  Biblioteka e Kolegjit Riinvest “Ekrem Beqiri” ndodhet në ambientet e kolegjit, e cila u ofron studentëve hapësirën e nevojshme për lexim dhe hulumtim të pavarur. Biblioteka është e pajisur me një fond optimal titujsh nga literatura e avancuar shkencore dhe akademike, duke përfshirë të gjitha fushat përkatëse të studimit. Në bibliotekë do të gjeni libra, revista shkencore, raporte kërkimore, teza të studentëve dhe materiale të tjera të nevojshme akademike që ndihmojnë studentët në studimet e tyre në kolegjin tonë. Bibliotekat elektronike në Kolegjin Riinvest u ofrojnë studentëve qasje në bibliotekat elektronike dhe bazat e të dhënave në mbarë botën, të cilat lehtësojnë punën kërkimore të studentëve. Bazat e të dhënave online përdoren vetëm në ambientet e Kolegjit Riinvest.

  Lidhur me këtë çështje, Kolegji Riinvest ka marrëveshje kontraktuale me këto biblioteka online:

  • JStor
  • LSE & UoL Library
  • Database – Riinvest Institute

  Orari i punës së Bibliotekës është:

  Nga e hena ne te premte 09:00 – 20:00

  Të shtunën 09:00 – 17:00

  Qëllimi kryesor i Bibliotekës është:

  • Ofron trajnime për të gjithë studentët dhe stafin se si të hyjnë në bibliotekat online dhe detyrat përkatëse
  • Siguroni akses në të dhënat kërkimore të kryera për studentët
  • Të ketë një fond të mjaftueshëm librash që do të mbështesin proceset mësimore dhe mësimore
  • Vendosja e bashkëpunimeve me biblioteka të tjera private dhe publike.

  Qasja në bibliotekë: Çdo student në Kolegjin Riinvest pajiset me letërnjoftim që mundëson qasje në bibliotekën fizike dhe elektronike. Duhet të siguroheni që të keni me vete ID-në tuaj përpara se të mund të hyni në bibliotekë.

  Të gjithë studentët, stafi mësimor dhe administrativ i Kolegjit Riinvest mund të huazojnë materialin për përdorim jashtë ambienteve tona. Megjithatë, më poshtë mund të gjeni disa nga rregullat për huazimin e një materiali leximi:

  • Libri mund të huazohet për një periudhë maksimumi 14 ditë;
  • Libri mund të huazohet vetëm me letërnjoftim studentor (kjo e fundit mbetet në bibliotekë);
  • Për të zgjatur afatin, libri i huazuar duhet të sillet në bibliotekë, afati nuk zgjatet me e-mail, telefon apo ndonjë formë tjetër elektronike;
  • Materiali i huazuar, i cili kthehet në bibliotekë, duhet t’i paraqitet personit përgjegjës në bibliotekë;
  • Revistat, gazetat, librat referencë (fjalor, enciklopedi, etj.) nuk mund të huazohen.

  Ekipi ynë

  BA Bletina Lepaja
  BA Bletina LepajaStudent Officer
  Marketing and Recruitment Office2022-02-24T13:26:24+00:00

  Marketing and Recruitment Office

  Marketing and Recruitment Office is responsible for the image of Riinvest College, the promotion of study programs and opportunities offered by the college to all potential and existing students, informing the general audience regarding our academic staff, students, teaching processes, research and international cooperation with other partner universities abroad. In addition to modern promotion, this office is also responsible for student recruitment processes, by monitoring the application process and having ongoing contact with potential students. Marketing and Recruitment helps in identifying market needs which later helps establish new development opportunities for our students, as well as our teaching staff.

  Some of the main responsibilities of this office are as follows:

  Promote the benefits of Riinvest College (student experience, research, study programs) in order to attract and recruit the best and most motivated students from the region

  Develop and implement a marketing strategy and marketing plan, aligned with the college strategy, to help meet market changes and differentiate Riinvest College from other institutional competitors

  Provide strategic marketing advice to academic departments, to help achieve the key objectives of the institution

  Market research, receiving feedback from our strategic partners for continuous improvement and turning feedback into institutional output

  Developing new campaigns regarding student recruitment

  Managing all marketing channels such as: college website, social networks (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube)

  Creating best marketing practices and communicating them within the institution

  Brand positioning and the production of toolkits required for its implementation across the organization

  Reputation Management including crisis communications

  Managing relationships with third parties, including all industry partners

  In general, the Marketing and Recruitment Office links the institution with the market / industry, providing ongoing communication and maintaining relationships with other parties.

  Our Team