Angazhimi i studentëve në qeverisjen e arsimit të lartë dhe sigurimin e cilësisë duhet të bazohet në këto parime:

· Pavarësia

· Të qenit të hapur

· Demokracia

· Përfaqësimi

· Transparenca

· Integriteti

· Studenti si partner

· Gjithë përfshirja dhe diversiteti

· Konsiderimi i studentëve si bashkë krijues

· Kolegjialiteti dhe barazia e vlerësimit

· Profesionalizmi dhe mbështetja

· Informata kthyese

· Vetë kritika dhe përmirësimi

· Konsistenca

 

Kolegji Riinvest sigurohet që të përmbushë të gjitha kriteret e lartëpërmenduara me qëllim që studentët tanë të kenë një zhvillim dhe cilësi sa më të mirë për të ardhmen.