Arbër Lutolli mori titullin Bachelor i Shkencave në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike.

Ai ka mbrojtur temën e diplomës “Zhvillimi i cryptocurrency staking” me sukses të dalluar.

Nën mentorimin e profesorit Ramadan Dervishi, Kolegjit Riinvest iu shtua edhe një temë me shumë vlerë e punuar me shumë përkushtim nga Arbëri.

#vlerë