Profili:BSc Menaxhimi i Rrjeteve dhe Bazave të të Dhënave

Me ngritjen e nivelit të shërbimeve informatike është ngritur nevoja për specialistë të menaxhimit të bazave të të dhënave dhe rrjeteve. Ky profil është konceptuar si nënspecializim i profilit bazik Inxhinieria Softuerike, që është bazë e të gjitha studimeve në shkencat kompjuterike. Nga analiza e vërejtjeve të komunitetit të TIK, është e dukshme kërkesa për specializim të proceseve dhe shkathtësive të administrimit dhe njohjes më të detajuar të bazave të të dhënave. Edhe komuniteti i ndërmarrjeve zhvilluese të softuerëve shpreh interes për njohuri më specialistike pikërisht në dizajnimin dhe realizimin e bazave të të dhënave.

Në anën tjetër, menaxhimi i rrjeteve përfshin disa module specifike në kuadër të lëndëve, siç janë: Dizajnimi i Rrjeteve, Ndërtimi i Rrjeteve, Konfigurimi i Rrjeteve, mbrojtja, analiza e performancës si dhe menaxhimi i rrjetit. Studentët nga aspekti i programimit kryesisht do të koncentrohen në shkrimin e programeve për evaluimin e rrjetit, si dhe do të analizojnë dhe nxjerrin përfundime për përmirësimin e tij. Përveç moduleve të përmendura, në lëndët Projekti TI-1, 2 dhe 3, do të mund të zhvillohen projekte nga industria me fokus në rrjete.

Gjithashtu, studenti thellohet më në detaje në strukturat, procedurat, konceptet dhe administrimin e sistemeve të bazave të të dhënave. Ata do të njoftohen me konceptet e Data Warehousing, Big Data, “Cube” dhe Data Mining.

Modulet si Advanced SQL, administrator i bazës së të dhënave si dhe Data warehouse & Data Mining, janë koncepte të cilat e bëjnë një inxhinier të aftë që të thellohet më detajisht në zgjidhjen e problemeve komplekse nga aspekti i bazës së të dhënave. Gjithashtu, zhvillimi i projekteve në lëndët Projekti TI-1, 2 e 3 do të fokusohet kryesisht kah baza e të dhënave.

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje:

  • Të dizajnojnë, zhvillojnë, testojnë, implementojnë dhe administrojnë bazën e të dhënave të cilësdo platformë
  • T’i analizojnë kërkesat e klientit dhe të zhvillojnë resurse të të dhënave për të ruajtur dhe nxjerrë informatat kritike në kohën më të shkurtër
  • Të vlerësojnë baza të të dhënave dhe mbikëqyrin modifikimin e softuerit ekzistues të bazës së të dhënave
  • Të punojnë për të gjitha llojet e organizatave me standarde më të larta për të siguruar të dhënat
  • Të njohin dhe implementojnë metoda të ndryshme të testimit të softuerit/bazave të të dhënave dhe sigurimin e cilësisë maksimale
  • Të njohin, vlerësojnë dhe përdorin gjuhë programore për të mundësuar zhvillimin, testimin e sistemeve të ndryshme informatike
  • Të njohin, kuptojnë dhe aplikojnë algoritmet dhe strukturat e të dhënave për të mundësuar realizimin më të suksesshëm të rrjeteve të ndryshme
  • Të dizajnojnë, implementojnë, mirëmbajnë rrjetet dhe sistemet e komunikimit të të dhënave, duke përfshirë edhe rrjetet LAN, WAN, extranet-et dhe intranet-et
  • T’i testojnë sistemet para implementimit dhe zgjidhjen e problemeve gjatë dhe pas implementimit
  • Të punojnë individualisht apo të jenë pjesë e ekipit.
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Hyrje në Informatikë
Obligative 6 Syllabus
Matematikë për Shkenca Kompjuterike 1
Obligative 6 Syllabus
Arkitekturë e Kompjuterëve
Obligative 6 Syllabus
Bazat e Programimit
Obligative 6 Syllabus
Gjuhë Angleze për Biznes I
Zgjedhore 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Algoritmet dhe Struktura e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Programimi në C#
Obligative 6 Syllabus
Teknologjia e Internetit
Obligative 6 Syllabus
Sistemet Operative
Obligative 6 Syllabus
Matematikë për Shkenca Kompjuterike 2
Obligative 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Algoritmet dhe Struktura e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Programimi në C#
Obligative 6 Syllabus
Programimi i Orientuar në Objekte
Obligative 6 Syllabus
Inxhinieria Softuerike
Obligative 6 Syllabus
Siguria e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Programimi në Web
Obligative 6 Syllabus
Sistemet e Shpërndara
Obligative 6 Syllabus
Projekti i TI-së 1
Obligative 6 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve
Obligative 6 Syllabus
Menaxhimi i Rrjeteve
Zgjedhore 6 Syllabus
Subjects
Type
ECTS Syllabus
Testimi i Softuerit
Obligative 6 Syllabus
Projekti i TI-së 2
Obligative 6 Syllabus
Dizajni i Rrjeteve
Obligative 6
Siguria e Rrjeteve
Zgjedhore 6 Syllabus
Ndërmarrësia Digjitale
Zgjedhore 6 Syllabus
Subject Type ECTS Syllabus
Hyrje në Inteligjencë Artificiale
Obligative 6 Syllabus
Bazat dhe SQL i Avancuar
Zgjedhore 6
Data Warehouse and Data Mining
Zgjedhore 6
Diploma
Obligative 12