Bsc Programimi për Pajisje Mobile dhe Cloud

Duke i përcjellë trendet aktuale në zhvillimin e teknologjisë informative vërehet një ekspansion i dukshëm i pajisjeve mobile. Këto pajisje kanë krijuar realitete të reja, të cilat karakterizohen me kërkesa globale e lokale për sisteme aplikative. Pos nevojës për njohuri dhe shkathtësi nga Inxhinieria Softuerike, e cila është bazë e të gjitha studimeve në Shkencat Kompjuterike, qëndron konstatimi për nevojën për specializim në lëminë e programimit për pajisje mobile dhe sistemet cloud.

Një pjesë gjithnjë më e madhe e industrisë po zhvillon ose po përcjellë shërbimet e tyre edhe në pajisje mobile, me ç’rast është paraqitur kërkesë e shtuar për ekspertë të zhvillimit dhe bartjes së aplikacionit për pajisjet mobile. Në anën tjetër, sistemet e bazuara në konceptet cloud po shtohen nga dita në ditë. Mundësia e krijimit të aplikacioneve cilësore, të cilat po i kursejnë konsumatorët nga problemet e administrimit, mirëmbajtjes së harduerit e softuerit po bëhen gjithnjë e më atraktive.

Me profilin Programimi për pajisje mobile dhe Cloud, Kolegji Riinvest ofron nënspecializim në drejtim të Inxhinierisë Softuerike për programim dhe zhvillim të aplikacioneve për pajisje mobile në platforma të ndryshme siç janë: WindowsPhone, Android, iOS, etj. Përveç kësaj, studentët do të aftësohen edhe në zhvillimin e aplikacioneve për adaptimin e sistemeve ekzistuese nga ueb dhe desktop në ato mobile. Gjithashtu, studentët do të njoftohen me sistemet cloud, si ndërtohen dhe si zhvillohen ato.

Studentët këtu do të mund të specializohen duke ndjekur ligjëratat dhe njëkohësisht duke zhvilluar projekte reale nga jeta e përditshme, në 50% të lëndëve. Lëndët unike janë: Sistemet Operative për Pajisjet Mobile, Programimi për Pajisjet Mobile dhe Aplikacionet Globale për Cloud. Për më tepër, në lëndët Projekti TI-1, 2 e 3, projektet do të fokusohen në aplikacionet mobile.

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje:

  • Ti kuptojnë, vlerësojnë dhe aplikojnë teknikat dhe metodat për ti zgjidhur problemet e ndryshme nga menaxhimi deri te zhvillimi i proceseve të ndryshme informatike

  • Të kodojnë programe të ndryshme duke përdorur gjuhë programuese dhe teknika të ndryshme
  • Të dizajnojnë arkitekturë ueb – pajisje mobile duke testuar korrektësinë e shfrytëzimit
  • Të zhvillojnë softuerë për sisteme interaktive të sigurta
  • Të punojnë individualisht apo të jenë pjesë e ekipit.

Semestri 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Hyrje në Informatikë
Obligative 6 Syllabus
Matematikë për Shkenca Kompjuterike 1
Obligative 6 Syllabus
Arkitekturë Kompjuterëve
Obligative 6 Syllabus
Bazat e Programmimit
Obligative 6 Syllabus
Business English I
Zgjedhore 6 Syllabus

Semestri 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Algoritmet dhe struktura e të dhënave
Obligative 6 Syllabus
Programimi në C#
Obligative 6 Syllabus
Teknologjia e Internetit
Obligative 6 Syllabus
Sistemet Operative
Obligative 6 Syllabus
Matematike për Shkenca Kompjuterike 2
Obligative 6 Syllabus

Semestri 3

Subjects Type ECTS Syllabus
bazat e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Rrjetat Kompjuterike
Obligative 6 Syllabus
Programmi i Orientuar ne Objekte
Obligative 6 Syllabus
Inxhinjeria Softuerike
Obligative 6 Syllabus
Siguria e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus

Semestri 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Programimi në Web
Obligative 6 Syllabus
Sistemet e shpërndara
Obligative 6 Syllabus
Projekti i IT-së 1
Obligative 6 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve
Obligative 6 Syllabus
Sistemet Operative për Paisjet Mobile
Zgjedhore 6 Syllabus

Semestri 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Programimi në JAVA
Obligative 6 Syllabus
Testimi i Softuerit
Obligative 6 Syllabus
Projekti i TI-së 2
Obligative 6 Syllabus
Programimi për Paisje Mobile
Zgjedhore 6 Syllabus
Ndërmarrësia Digjitale
Zgjedhore 6 Syllabus

Semestri 6

Subjects Column 2 Column 3 Column 4
Projekti IT-së 3
Obligative
6 Syllabus
Hyrje në Inteligjencë Artificiale
Obligative
6 Syllabus
Aplikacionet Cloud-Globale
    Zgjedhore 6 Syllabus
Diploma
Obligative
12