Bsc Cyber Security

Siguria Kibernetike është njëra ndër temat më të rëndësishme në informatikë dhe këtë e gjeni në Kolegjin Riinvest. Digjitalizimi në rritje i të gjitha shërbimeve informatike e ka ngritur rëndësinë që duhet t’i kushtohet sigurisë kibernetike në Kosovë. Sulmet e ndryshme ku të dhënat mund të merren pa lënë gjurmë të detektueshme, janë bërë pjesë e jetës së përgjithshme të digjitalizuar dhe dinamike. Ky profil e adreson kërkesën e tregut kosovar për të pasur kapacitete njerëzore në këtë fushë, të formësuara në arsimin e lartë.

Profili i Sigurisë Kibernetike ofron module me përmbajtje unike dhe profesionale, si konceptet bazike dhe të avancuara të Sigurisë Kibernetike, Siguria e Rrjetave, Testim, Protokole të avancuara dhe siguria e rrjetave, etj. 

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje:

  • Të dizajnojnë, testojnë dhe implementojnë teknikat e mbrojtjes nga sulmet kibernetike
  • Të bëjnë analizën e sulmeve të ndryshme kibernetike
  • Të punojnë për të gjitha llojet e organizatave me standarde më të larta për të siguruar të dhënat
  • Të testojnë sigurinë e informacioneve dhe të dhënave të ndjeshme
  • Të punojnë për të gjitha llojet e organizatave me standarde më të larta për të siguruar të dhënat
  • Të njohin dhe implementojnë metoda të ndryshme të testimit të softuerit/bazave të të dhënave dhe sigurimin e cilësisë maksimale
  • Të implementojnë standarde për të parandaluar sulmet kibernetike
  • Të testojnë sistemet para implementimit dhe zgjidhjen e problemeve gjatë dhe pas implementimit
  • Të punojnë individualisht apo të jenë pjesë e ekipit.

Semester 1

Subject Type ECTS Syllabus
Hyrje ne Informatikë
Obligative 6 Syllabus
Matematike për Shkenca Kompjuterike 1
Obligative 6 Syllabus
Arkitekturë e Komjuterëve
Obligative 6 Syllabus
Bazat e Programimit
Obligative 6 Syllabus
Gjuhë Angleze për Biznes I
Zgjedhore 6 Syllabus

Semester 2

Subject Type ECTS Syllabus
Algoritmet dhe Struktura e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Programimi në C#
Obligative 6 Syllabus
Teknologjia e Internetit
Obligative 6 Syllabus
Sistemet Operative
Obligative 6 Syllabus
Matematikë për Shkenca Kompjuterike 2
Obligative 6 Syllabus

Semester 3

Subject Type ECTS Syllabus
Bazat e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus
Rrjetat Kompjuterike
Obligative 6 Syllabus
Programimi i Orientuar në Objekte
Obligative 6 Syllabus
Inxhinieria Softuerike
Obligative 6 Syllabus
Siguria e të Dhënave
Obligative 6 Syllabus

Semester 4

Subject Type ECTS Syllabus
Programimi në Web
Obligative 6 Syllabus
Sistemet e Shpërndara
Obligative 6 Syllabus
Projekti i TI-së 1
Obligative 6 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve
Obligative 6 Syllabus
Hyrje në Sigurinë Kibernetike
Zgjedhore 6 Syllabus

Semester 5

Subject Type ECTS Syllabus
Programimi në JAVA
Obligative 6 Syllabus
Testimi i Softuerit
Obligative 6 Syllabus
Projekti i TI-së 2
Obligative 6 Syllabus
Siguria e Rrjeteve
Zgjedhore 6 Syllabus
Ndërmarrësia Digjitale
Zgjedhore 6 Syllabus

Semester 6

Subject Type ECTS Syllabus
Projekti i TI-së 3
Obligative 6 Syllabus
Hyrje në Inteligjencë Artificiale
Obligative 6 Syllabus
Protokolet e Avancuara dhe Siguria e Rrjeteve
Zgjedhore 6
Diploma
Obligative 12