MA Marrëdhënie Ndërkombëtare

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Shkenca Politike dhe Administratë Publike Obligative 6
Ekonomiks I (Makroekonomi) Obligative 5
Politika Publike Obligative 5
Menaxhimi dhe Qeverisja Publike Obligative 5
E Drejta e Administratës Publike dhe Etika Obligative 4
Transformimi Digjital në Qeveri Obligative 5

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Analiza dhe Vlerësimi i Politikave Obligative 5
Ekonomiks II (Mikroekonomi) Obligative 6
Statistikë Obligative 5
Financa Publike Obligative 4
Qeverisje Lokale dhe Dizajn Urban Obligative 5
Burime Njerëzore dhe Sjellje Organizative Obligative 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Organizatat Obligative 5
Politikat Ndërkombëtare Publike Obligative 5
Siguria Globale Obligative 6
Gjinia dhe Zhvillimi Obligative 6
Politikëbërja e BE-së Obligative 4
Teknikat e Komunikimit dhe Prezentimit Obligative 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 5
Diploma Obligative 25