MA Planifikimi Urban dhe Mjedisi

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Shkenca Politike dhe Administratë Publike Obligative 6
Ekonomiks I (Makroekonomi) Obligative 5
Politika Publike Obligative 5
Menaxhimi dhe Qeverisja Publike Obligative 5
E Drejta e Administratës Publike dhe Etika Obligative 4
Transformimi Digjital në Qeveri Obligative 5

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Analiza dhe Vlerësimi i Politikave Obligative 5
Ekonomiks II (Mikroekonomi) Obligative 6
Statistikë Obligative 5
Financa Publike Obligative 4
Qeverisje Lokale dhe Dizajn Urban Obligative 5
Burime Njerëzore dhe Sjellje Organizative Obligative 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Gjeoinformatika Obligative 6
Planifikimi Urban Obligative 4
Zhvillimi i Qëndrueshëm Obligative 6
Politika Mjedisore dhe Menaxhmenti Obligative 6
Qytetet e Mençura dhe Sistemet e Transportit Obligative 4
Teknikat e Komunikimit dhe Prezentimit Obligative 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 5
Diploma Obligative 25