MSc Shkenca e të Dhënave për Shëndetësi dhe Mjedis

 

Profili Shëndeti dhe Mjedisi trajton analizën e të dhënave mjedisore dhe shëndetësore me struktura të veçanta, të tilla si të dhënat hapësinore ose të dhënat e rrjetit. Ky drejtim lidh në mënyrë të veçantë pyetjet e rëndësishme të shkencës së të dhënave, me njohuri dhe teknika nga shkencat natyrore, me theks të veçantë nga shkencat shëndetësore, mjekësore dhe ato mjedisore. Profili Shëndeti dhe Mjedisi ka për qëllim rekrutimin e studentëve me interes në demografi, shëndetin publik, gjeografi ose studime hapësinore.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Shoqëritë Digjitale dhe Ekonomitë e së Ardhmes Obligative 6
Konceptet e Shkencës së të Dhënave Obligative 5
Mjetet e Shkencës së të Dhënave Obligative 4
Temat dhe Aplikacionet Aktuale në Shkencën e të Dhënave Obligative 5
Teknikat e Komunikimit dhe Prezentimit Obligative 4
E drejta e IT-së dhe Etika Obligative 6

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Sferat Publike të Digjitalizuara Obligative 5
Funksionet dhe Modelet e Biznesit Digjital Obligative 6
Analiza e Teksteve dhe Procesimi i Gjuhës Natyrore Obligative 5
Shkenca e të Dhënave – Lëndë Laboratorike Obligative 4
Inteligjenca Artificiale në Biznes dhe Shoqëri Obligative 5
Transformimi Digjital dhe Inovacioni Obligative 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Gjeoinformatika Obligative 6
Gjeoinformatika Laboratorike Obligative 4
Modelimi dhe Analiza e Sistemeve Komplekse Obligative 6
Qasjet e Rrjetave në Biologji dhe Mjekësi Obligative 6
Zgjedhore nga profilet dhe programet tjera Obligative 4
Zgjedhore nga profilet dhe programet tjera Obligative 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Diploma Mandatory 30