Studentët kanë të drejtë:

 1. a) Të ndjekin leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tyre;
 2. b) Të përdorin mjedise në biblioteka, salla kompjuterash dhe shërbime të tjera që ofrohen për studentët nga institucioni:
 3. c) Të kërkojë orë suplementare konsultimesh me pedagogët e lëndëve për çfarëdolloj problem që ka paqartësi apo kërkon mbështetje akademike.
 4. d) Të zgjedhin dhe të zgjidhen në organet e institucionet parashikuar për studentë, në përputhje me këtë ligj dhe statusin e institucionit:
 5. e) Të shprehin opinionin e tyre për cilësinë e mësimdhënies dhe punën e personelit akademik të institucionit.
 6. f) Të paraqesin kërkesa dhe ankime (me gojë e me shkrim) tek Drejtuesi i departamentit për vlerësimet në provime, mësimdhënien, lektorët apo efikasitetin e programeve akademike.
 7. g) Të përdorë pajisjet e universitetit sipas rregullave përkatëse, për të realizuar programin mësimor dhe punën  e  programuar  në  aktivitetin  e  tij  shkencor,  bibliotekën  dhe  mjediset sportive e kulturore të universitetit;
 8. h) Të përfaqësohet në senatin e universitetit në përputhje me rregulloret përkatëse të këtyre organeve.
 9. i) Të organizohet në shoqata  të  ndryshme  jopolitike  në  përputhje  me  aktet  ligjore  e  nënligjore përkatëse;
 10. j) Të përfitojë bursë studimi brenda ose jashtë shtetit kur plotëson kushtet e përcaktuara me vendim të këshillit    të    ministrave, senatit e në marrëveshjet    ndërshtetërore    ose ndëruniversitare;
 11. k) Të ndjekë studimet në një degë të dytë, në sistem të ndryshëm nga ai që ndjek, sipas përcaktimeve në këtë rregullore, në vendimet e senatit apo në aktet e posaçme të ministrisë së arsimit dhe të shkencës.
 12. l) Të shprehë opinionin e tij për cilësinë e mësimdhënies dhe punën e personelit akademik të universitetit
 13. m) Të ankohet për shkelje te  rregullave  dhe  standarteve  akademike  nga  ana  e  pedagogëve,  të mosrealizimit  të  proçesit  të  mësimdhënies,  të  rregullave  të  zhvillimit  të  provimit  dhe  për vlerësimin e tij të pamerituar.
 14. n) Të ankohet për shkelje te etikës akademike, të konfliktit të interesit dhe të çdo rasti tjetër që cënon integritetin e studentit

 

Përfshirja e studentëve – Qëllimi kryesor i Kolegjit Riinvest