BA Analize Ekonomike për Biznes

Analiza Ekonomike për Biznes është një profil i bazuar në njohuri të ekonomisë dhe institucioneve ekonomike. Duke pasur parasysh nivelin aktual të papunësisë në Kosovë, rrethanat e zhvillimit dhe stagnimit ekonomik, investimet e huaja, remitancat nga diaspora, bilanci negativ tregtar për shkak të eksporteve të vogla, problemet e kompanive për të njohur, analizuar mjedisin e biznesit dhe planifikimin e bizneseve e bëjnë këtë profil. me rëndësi të veçantë dhe të dallueshme nga ajo që ofrojnë institucionet tjera të arsimit të lartë në Kosovë.

Përveç trajnimeve specifike, ky profil zhvillon edhe aftësi njohëse dhe të transferueshme. Brenda këtij profili zhvillohen të dyja llojet e aftësive si dhe të menduarit abstrakt, analiza kritike, sinteza, përmbledhjet dhe vlerësimet, si dhe planifikimi dhe menaxhimi i orës së mësimit; aftësitë kërkimore, zgjidhjet e detyrave, komunikimi dhe prezantimi ndërveprues, puna në grup dhe aftësitë psiko-motorike (siç janë aftësitë IT).

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje të:

  • Analizoni performancën ekonomike dhe treguesit ekonomikë, vlerësoni se si funksionojnë tregjet, si shpërndahen burimet ekonomike dhe se si ato mund të dështojnë të funksionojnë siç duhet
  • Të kuptojë problemet specifike zhvillimore të Kosovës, burimet dhe potencialet e saj dhe marrëdhëniet ekonomike me vendet e tjera
  • Analizoni mjedisin ekonomik lokal dhe global
  • Analizoni dukuritë sociale në kontekstin e marrëdhënies së tyre me rezultatet ekonomike
  • Përdorni analiza të sakta grafike dhe statistikore për të demonstruar efektet e ndryshimeve të rëndësishme në rezultatet ekonomike
  • Kuptimi i teknikës dhe performancës së kërkimit në ekonomi dhe biznes që mund të çojë në projekte kërkimore
  • Identifikoni dhe vlerësoni në mënyrë kritike çështjet etike në biznese dhe mjedisin ligjor të biznesit për të kuptuar dhe gjykuar implikimet për zhvillimin e bizneseve, komunitetit dhe vendit në përgjithësi.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Mikroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Matematikë për Biznes Obligative 9 Syllabus
Gjuhë Angleze për Biznes I Obligative 6 Syllabus
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore Obligative 6 Syllabus

 

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Makroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Marketing Obligative 6 Syllabus
IT për Biznes Obligative 6 Syllabus
Statistikë Obligative 9 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhment Obligative 9 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve Obligative 6 Syllabus
Kontabilitet Obligative 9 Syllabus
Analiza e të Dhënave për Vendimmarrje në Biznes Obligative 6 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 8 Syllabus
Mikroekonomi II Obligative 8 Syllabus
Ekonomiksi i Punës Obligative 8 Syllabus
Ndërmarrësi Obligative 6 Syllabus

Semester 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Macroeconomics II Mandatory 6 Syllabus
Public Policy Mandatory 9 Syllabus
International Business Mandatory 6 Syllabus
Ethics and Business Law Mandatory 9 Syllabus

Semester 6

Subjects Type ECTS Syllabus
Econometrics Mandatory 9 Syllabus
Research Project Mandatory 9 Syllabus
Internship at Riinvest Institute Mandatory 6 Syllabus
Economics of Money and Banking Elective 6 Syllabus
Introduction to Programming Elective 6 Syllabus
E-Business Elective 6
Audit Elective 6
Economic Sociology Elective 6
Bank Management Elective 6 Syllabus