BA Banka, Financa dhe Kontabilitet

Banka, Financa dhe Kontabiliteti janë krijuar për përgatitjen e studentëve për karriera biznesi të orientuara drejt karrierës dhe organizata të tjera financiare, kontabiliteti, kërkimore dhe audituese.

Duke pasur parasysh numrin e bankave vendore dhe ndërkombëtare të pranishme në Kosovë, produktet dhe shërbimet e tyre që ofrojnë klientëve dhe tendencat për të rritur kapacitetin dhe cilësinë e shërbimeve ndaj konsumatorëve, studentët do të mund të punojnë në këto institucione. Studentët duke u njohur me standardet e rregullta të kontabilitetit do të jenë në gjendje të përdorin certifikimin si auditorë dhe auditorë të brendshëm dhe të jashtëm përmes certifikimeve.

Firmat që ofrojnë shërbime konsulence financiare dhe firma certifikimi në fushat e kontabilitetit dhe auditimit do të jenë institucione potenciale për të diplomuarit e këtij profili. Profili gjithashtu i njeh studentët me teknikat e përdorura në kontabilitet, duke u fokusuar në kritikimin dhe vlerësimin e praktikave dhe teknikave aktuale të kontabilitetit, të tilla si përshtatshmëria e informacionit që duhet t’u jepet aksionerëve dhe efikasiteti i rregullimit dhe auditimit.

Pse ta studioni këtë program në Kolegjin Riinvest?

  • Studime cilësore
  • Studioni profile që janë të harmonizuara me nevojat e tregut në këtë fushë specifike
  • Shkalla e lartë e punësimit të studentëve gjatë studimeve
  • Staf akademik cilësor, i arsimuar në universitetet më të njohura europiane, me eksperiencë në fushën e bankave, financave dhe kontabilitetit.
  • Partneritete me biznese te njohura per praktike dhe mundesi pune
  • Kërkesa e lartë për këtë program studimi.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Mikroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Matematikë për Biznes Obligative 9 Syllabus
Gjuhë Angleze për Biznes I Obligative 6 Syllabus
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore obligative 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Makroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Marketing Obligative 6 Syllabus
IT për Biznes Obligative 6 Syllabus
Statistikë Obligative 9 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhment Obligative 9 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve Obligative 6 Syllabus
Kontabilitet Obligative 9 Syllabus
Analiza e të Dhënave për Vendimmarrje në Biznes Obligative 6 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 8 Syllabus
Kontabiliteti Financiar Obligative 8 Syllabus
Menaxhmenti Financiar Obligative 8 Syllabus
Ndërmarrësi Obligative 8 Syllabus

Semester 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Sjellje Organizative Obligative 6 Syllabus
Menaxhim i Bankave Obligative 9 Syllabus
Biznes Ndërkombëtar Obligative 6 Syllabus
Etika dhe e Drejta Biznesore Obligative 9 Syllabus

 

Semester 6

Subjects Type ECTS Syllabus
Kontabilitet Menaxherial Obligative 9 Syllabus
Projekt Kërkimor Obligative 9 Syllabus
Praktikë në Banka Obligative 6 Syllabus
Paraja dhe Bankat Zgjedhore 6 Syllabus
Hyrje në Programim Zgjedhore 6 Syllabus
E-Biznesi Zgjedhore 6
Auditim Zgjedhore 6
Sociologji Ekonomike Zgjedhore 6
Menaxhim i Bankave Zgjedhore 6 Syllabus