Profile : BSc Economics and Politics

Në vitet e ardhshme Kosova do të përballet me sfida masive socio-ekonomike dhe politike. Mirëqenia e brezave të rinj ndikohet negativisht nga infrastruktura e dobët, sistemi i korruptuar, varfëria, pabarazia, papunësia dhe sistemi i dobët shëndetësor dhe arsimor. Kosova ka nevojë për një gjeneratë të mendjeve të ndritura që mund të sjellin zgjidhje efektive për këto sfida dhe do të frymëzonin ndryshime për avancimin e shoqërisë kosovare.

Diploma Bachelor i Shkencave në Ekonomi dhe Politikë e ofruar nga UoL me drejtim akademik nga LSE kombinon dy fusha thelbësore që krijojnë bazën kritike mbi të cilën funksionon shoqëria. Në këtë program studentët ndjekin gjysmën e lëndëve ekonomike dhe gjysmën tjetër në politikë. Ata janë të ekspozuar ndaj analizave të thella të fenomeneve të ndryshme politike dhe ekonomike të cilat vazhdojnë të ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve në mbarë botën. Duke vepruar kështu, studentët mësojnë për sinergjinë ndërmjet politikës, politikës publike dhe ekonomisë dhe ata që përfundojnë studimet, marrin një përvojë të pasur studimore duke i bërë ata intelektualisht të aftë për t’u angazhuar në mënyrë efikase në formësimin e shoqërisë kosovare sipas praktikave më të mira evropiane dhe botërore. Për shembull, disa nga temat e trajtuara në kurset e këtij programi janë: teoritë politike, preferencat politike dhe sjellja e votimit, partitë politike dhe sistemet zgjedhore, institucionet politike, demokracia dhe demokratizimi, performanca ekonomike dhe shpenzimet publike, analiza politike dhe zgjedhja publike, politika krahasuese, mikroekonomia, politika makroekonomike, ekonometria, ekonomia e punës, ekonomia ndërkombëtare, etj. Duke ndjekur këto kurse, studentët do të mësojnë të demonstrojnë njohuri dhe aftësi në zbatimin e arsyetimit ekonomik në analizën e një game të gjerë çështjesh të politikave dhe të fitojnë një kuptim të detajuar dhe kritik të debateve kryesore teorike në fushën e ekonomisë dhe politikës. Në përgjithësi, LSE konsiderohet të jetë shtëpia e mendimtarëve ekonomikë dhe politikë duke ofruar në këtë mënyrë një mundësi unike për të rinjtë e Kosovës që dëshirojnë të formësojnë të ardhmen e tyre në përputhje me vlerat perëndimore.

Ky program i dalluar akademik sipas sistemit arsimor britanik i lejon studentët të përfundojnë diplomën e tyre bachelor brenda tre viteve në krahasim me sistemet e tjera arsimore që zgjasin katër vjet. Një diplomë bachelor tre vjeçare jo vetëm që përkthehet në kosto më të ulëta, por në të njëjtën kohë lejon specializimin në krahasim me një orientim më të përgjithshëm me specializim të vogël në një fushë specifike që lë jashtë temave të rëndësishme të nevojshme për një karrierë në biznes dhe në qeveri. Për më tepër, diploma ofrohet në Gjuhën Angleze, duke e bërë atë më konkurruese me ato që ofrohen në gjuhën shqipe në Ekonomi ose Shkenca Politike si diploma të veçanta. Megjithë avantazhet në mësimin e gjuhës angleze dhe aplikimin e teknikave moderne të të mësuarit dhe teknologjive novatore, programi BSc Ekonomi dhe Politikë i zhvilluar nga akademikët e LSE jep akses në materiale dhe informacion ekskluziv dhe rrit shanset për t’u bërë i përshtatshëm për tregun e punës dhe udhëheqjen e qeverisë. .

Me pak fjalë, një program i specializuar si BSc në Ekonomi dhe Politikë i lejon studentët të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë në një kohë më të shkurtër, me cilësi më të mirë dhe tarifa të përballueshme dhe t’i përgatisin ata për një karrierë në fushat e ekonomisë, politikës, qeverisë dhe konsulencës. dhe hyrje në një program Master në këtë fushë kudo në botë.