MA Menaxhimi i Sistemeve Financiare dhe Informatike

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje:

 

  • Të kuptojnë dhe përdorin sistemet e mbështetjes së vendimeve, bazat e të dhënave bankare dhe inteligjencën e biznesit për të forcuar pozicionin konkurrues dhe zgjedhjet strategjike të organizatave të tyre
  • Të përdorin teknikat më të përparuara në analizën dhe vlerësimin e të dhënave
  • Të menaxhojnë, këshillojnë dhe marrin pjesë në mënyrë të drejtë dhe kreative në zhvillimin dhe zbatimin e teknologjisë së informacionit dhe të menaxhojnë rrjedhën e informacionit brenda organizatës.

 

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Hyrje në Metoda Kërkimore Obligative 10 Syllabus
Ekonomiksi Menaxherial Obligative 7 Syllabus
Teoritë dhe Perspektivat Moderne në Menaxhment Obligative 7 Syllabus
Zhvillimi i Inovacionit Digjital Obligative 6 Syllabus
Mjedisi Biznesor dhe Legal Obligative 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhimi i Sistemeve Financiare në Korporata Obligative 8 Syllabus
Sistemet Financiare dhe Funksionet e Bankave Obligative 8 Syllabus
Menaxhimi i Politikave dhe Financave Publike Obligative 8 Syllabus
Sistemet Informatike për Menaxhment Zgjedhore 6 Syllabus
Strategjitë Biznesore për Konkurrencë Globale Zgjedhore 6 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Inteligjenca Biznesore Obligative 8 Syllabus
Analiza e të Dhënave për Menaxherë Obligative 8 Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 14 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Diploma Obligative 30