MA Menaxhment dhe Marketing

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje të:

  • Njihni dhe përdorni teorinë dhe praktikat e nevojshme për të zgjedhur tregje të reja dhe për të planifikuar dhe zhvilluar strategji marketingu
  • Aplikoni teknika për planifikim efikas të strategjisë së markës duke njohur të gjitha mjetet dhe duke përdorur informacionin e konsumatorit për vendimmarrje dhe promovim
  • Përdorni metodat kryesore të kërkimit të tregut dhe si të mblidhni informacionin e klientit dhe të parashikoni dhe identifikoni nevojat e konsumatorit të sotëm dhe t’i komunikoni ato në një mënyrë më inovative.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Hyrje në Metodat e Kërkimit Obligative 10 Syllabus
Ekonomia Menaxheriale Obligative 7 Syllabus
Teoritë dhe Perspektivat Moderne në Menaxhment Obligative 7 Syllabus
Zhvillimi i Inovacionit Digjital Obligative 6 Syllabus
Mjedisi Biznesor dhe Legal Obligative 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhimi i Kapitalit Njerëzor dhe Lidershipi në Biznes Obligative 8 Syllabus
Zhvillimi dhe Menaxhimi i Projekteve Obligative 8 Syllabus
Strategjitë Biznesore për Konkurrencë Globale Obligative 8 Syllabus
Menaxhimi i Politikave dhe Financave Publike Obligative 6 Syllabus
Menaxhimi i Proceseve Biznesore Obligative 6 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhimi i Brendit Obligative 8 Syllabus
Marketingu Digjital dhe Mediat Sociale Obligative 8 Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 14 Syllabus

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Tema e Diplomës Obligative 30