MSc Shkenca e Avancuar të Dhënave

 

Profili Shkencat e Avancuara të të Dhënave siguron një pasqyrë më të thellë në aplikimin e përgjithshëm dhe detajet teknike të menaxhimit të të dhënave, së bashku me algoritmet dhe teknikat e analizës. Modulet në këtë pjesë kërkojnë njohuri të thella matematikore dhe kompjuterike. Kjo i lejon studentët me një sfond të fortë matematikor dhe kompjuterik të koncentrohen më shumë në data mining, analizën e të dhënave dhe machine learning.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Shoqëritë Digjitale dhe Ekonomitë e së Ardhmes Obligative 6
Konceptet e Shkencës së të Dhënave Obligative 5
Mjetet e Shkencës së të Dhënave Obligative 4
Temat dhe Aplikacionet Aktuale në Shkencën e të Dhënave Obligative 5
Teknikat e Komunikimit dhe Prezentimit Obligative 4
E drejta e IT-së dhe Etika Obligative 6

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Sferat Publike të Digjitalizuara Obligative 5
Funksionet dhe Modelet e Biznesit Digjital Obligative 6
Analiza e Teksteve dhe Procesimi i Gjuhës Natyrore Obligative 5
Shkenca e të Dhënave – Lëndë Laboratorike Obligative 4
Inteligjenca Artificiale në Biznes dhe Shoqëri Obligative 5
Transformimi Digjital dhe Inovacioni Obligative 5

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Analiza e të Dhënave Obligative 5
Data Mining Obligative 5
Machine Learning Obligative 6
Menaxhimi i të Dhënave me Python Obligative 6
Zgjedhore nga profilet dhe programet tjera Obligative 4
Zgjedhore nga profilet dhe programet tjera Obligative 4

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Diploma Obligative 30