BA Menaxhment dhe Marketing

 

Profili i Menaxhimit dhe Marketingut synon të përgatisë studentët për pozicione menaxheriale dhe marketingu në një gamë të gjerë organizatash dhe firmash. Ky profil ofron mundësi që studentët të njihen me metodat dhe strategjitë më bashkëkohore të marketingut, publicitetit dhe promovimit të produkteve dhe shërbimeve dhe marrëdhënieve me klientët.

Studentët duke u njohur me rolet e menaxherëve, llojet, funksionet dhe rëndësinë e menaxhimit efektiv, si dhe metodat dhe strategjitë e marketingut për firmat në tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare, do të kenë mundësi të punësohen në biznese private dhe institucione publike. Ata gjithashtu zhvillojnë aftësitë e tyre sipërmarrëse dhe janë në gjendje të krijojnë dhe zhvillojnë biznese dhe të gjenerojnë vetëpunësim.

Pas diplomimit, studentët do të jenë në gjendje të:

  • Kuptoni natyrën e bizneseve dhe organizatave të tjera në kontekstin lokal dhe global
  • Kuptoni dhe zbatoni funksionet kryesore menaxheriale brenda organizatës
  • Analizoni nevojat e biznesit, punëtorëve dhe konsumatorëve duke përdorur metoda, teknika dhe qasje ndërvepruese
  • Identifikoni metodat dhe teknologjitë më moderne që përdorin organizatat në marketingun e produkteve dhe shërbimeve të tyre
  • Formuloni strategji efektive marketingu për organizatat
  • Identifikoni mundësitë për zhvillimin e biznesit nga zhvillimi i idesë deri tek zbatimi përmes zhvillimit të planit të biznesit
  • Bëni kërkime dhe analiza të tregut për vendimmarrje menaxheriale në përputhje me kërkesën e tregut dhe mjedisin e biznesit
  • Kuptoni, analizoni, interpretoni dhe përdorni raportet financiare dhe buxhetore për vendimmarrje efektive.

Semester 1

Subjects Type ECTS Syllabus
Mikroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Matematikë për Biznes Obligative 9 Syllabus
Gjuhë Angleze për Biznes I Obligative 6 Syllabus
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore Obligative 6 Syllabus

Semester 2

Subjects Type ECTS Syllabus
Makroekonomi I Obligative 9 Syllabus
Marketing Obligative 9 Syllabus
IT për Biznes Obligative 6 Syllabus
Statistikë Obligative 9 Syllabus

Semester 3

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhment Obligative 9 Syllabus
Menaxhimi i Projekteve Obligative 6 Syllabus
Kontabilitet Obligative 9 Syllabus
Analiza e të Dhënave për Vendimmarrje në Biznes Obligative 6 Syllabus

 

Semester 4

Subjects Type ECTS Syllabus
Metoda Kërkimore Obligative 8 Syllabus
Menaxhimi dhe Zhvillimi i Burimeve Njerëzore Obligative 8 Syllabus
Menaxhim i Brendit dhe Komunikimi Obligative 8 Syllabus
Ndërmarrësi Zgjedhore 6 Syllabus

Semester 5

Subjects Type ECTS Syllabus
Sjellje Organizative Obligative 6 Syllabus
Sjellja e Konsumatorëve dhe Marrëdhëniet me Klientë Obligative 9 Syllabus
Biznes Ndërkombëtar Obligative 6 Syllabus
Etika dhe e Drejta Biznesore Obligative 9 Syllabus

Semester 6

Subjects Type ECTS Syllabus
Menaxhimi Strategjik Obligative 9 Syllabus
Praktikë në Korporata Obligative 9 Syllabus
Paraja dhe Bankat Obligative 6 Syllabus
Hyrje në Programim Zgjedhore 6 Syllabus
E-Biznesi Zgjedhore 6
Auditim Zgjedhore 6
Sociologji Ekonomike Zgjedhore 6
Menaxhim i Bankave Zgjedhore 6 Syllabus
Projekt Kërkimor Obligative  9 Syllabus